Simona Žiūkaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 176, mob. tel. 8 698 27 067
El. paštas: simona.ziukaite@alytus.lt
Kabinetas: 319

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. DP-452-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 23 d.

įsakymo Nr. DV-1317

redakcija)

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. Paskirtis

4. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti numerių pastatų patalpoms, namų butams suteikimo, keitimo duomenų bazę, organizuoti ir kontroliuoti miesto išorinės reklamos estetiką ir teisėtumą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities — miesto gatvių, objektų pavadinimų,  patalpų bei butų numerių suteikimo bei keitimo, išorinės reklamos organizavimo ir kontrolės funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos arba matavimų inžinerijos krypties,  arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą.

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, kurti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti su GIS darbo funkcijomis susijusią informaciją;

9.2. dirbti kompiuteriu („Microsoft Office" programų paketu), naudotis elektroniniu paštu ir internetu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, ryšių ir dauginimo technika.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. šias pareigas einančio valstybės TARNAUTOJo FUNKCIJOS

 

10. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

10.1. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą;

10.2. kontroliuoja vietinės rinkliavos ir mokesčių surinkimą už išorinę reklamą miesto savivaldybės teritorijoje;

10.3. tikrina išorinės reklamos projektų ir kitų projektų, formuojančių miesto estetinę aplinką, projektinės dokumentacijos sudėtį, atitikimą teisės aktams ir derina juos;

10.4. planuoja, organizuoja ir derina informacinės sistemos objektų (miesto bei gyvenamųjų rajonų  schemų, stulpų, stendų, rodyklių ir pan.), teikia siūlymus dėl išorinės reklamos įrengimo; 10.5. rengia išorinės reklamos išdėstymo Alytaus mieste schemas;

 10.6. tvarko, kaupia Alytaus miesto savivaldybės duomenis susijusius su išorine reklama www.regia.lt portale.

10.7. konsultuoja asmenis ir reklamos projektuotojus bei gamintojus išorinės reklamos rengimo klausimais;

10.8. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo bei keitimo projektus, perduoda duomenis VĮ Registrų centro Adresų registrui;

10.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų dėl gatvėms, objektams pavadinimų suteikimo bei keitimo projektus, perduoda duomenis VĮ Registrų centro Adresų registrui

10.9 . nagrinėja asmenų prašymus, skundus, parengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;

10.10. teikia pasiūlymus biudžeto ir kitų fondų lėšoms gauti dėl miesto reklamos duomenų bazių tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų;

10.10. paskyrus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

10.11. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

10.12. rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais.

10.13 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. šias pareigas einančio VAlstybės TARNAUTOJo pavaldumas

 

11. Skyriaus specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.