Svetlana Vrubliauskienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 133, mob. tel. 8 626 24 060
El. paštas: svetlana.vrubliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: priimamasis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 14 d.

 įsakymu Nr. DP-336-(4.26)

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – B.

3. Kategorija – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti savivaldybės siunčiamąją korespondenciją, rengti metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo funkcijas ir valstybinę (perduotą savivaldybei) likviduotų įmonių archyvo tvarkymo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office", „Kontoros" ir „Avilys" programų paketais.

11. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Užtikrindamas tinkamą ir kokybišką savivaldybės siunčiamųjų dokumentų tvarkymą:

12.1. išsiunčia asmenims atsakymus į prašymus, patikrinęs, ar atsakymas įformintas teisės aktų nustatyta tvarka;

  12.2. asmens pageidavimu jam išsiunčia prašymo registracijos kortelę;

12.3. persiunčia kitai institucijai asmenų prašymus, jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, sau pasilikdamas prašymo kopiją, arba grąžina prašymą asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis;

12.4. siunčiamąją korespondenciją registruoja, informaciją įrašo į kompiuterinę programą;

12.5. tvarko siunčiamųjų dokumentų apskaitą;

12.6. dalyvauja rengiant veiklos analizes bei ataskaitas.

13. Registruoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų prašymus tarnybinių komandiruočių ir atostogų klausimais;

14. Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

15. Rengia sutartis šios pareigybės kompetencijos klausimais.

16. Dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus savo kompetencijos klausimais.

17. Teikia konsultacijas kitų padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo kompetencijos klausimais.

18. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

19. Nustatytąja tvarka tvirtina savivaldybės siunčiamųjų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus, o nesant vyresniojo specialisto – gaunamųjų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus.

20. Esant reikalui rengia ataskaitas savo kompetencijos klausimais.

21. Nustatytąja tvarka tvirtina ir registruoja išduodamų iš likviduotų įmonių archyvų dokumentų nuorašus ir kopijas.

22. Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" registruoja atsakymus į asmenų ar jų įgaliotų atstovų prašymus išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo, siunčiamuosius dokumentus dėl likviduojamų įmonių dokumentų perdavimo ir kitų faktų nustatymo patvirtinimo;

23. Organizuoja ir užtikrina likviduotų įmonių  dokumentų pristatymą pareiškėjams;

24. Dalyvauja likviduotų įmonių archyvinių dokumentų inventorizacijose.

25. Archyvuoja likviduojamų įmonių asmenų pateiktus prašymus dėl dokumentų perdavimo tolimesniam saugojimui į Alytaus miesto savivaldybės archyvą ir pažymas patvirtinančias dokumentų perdavimą.

26. Padeda ir konsultuoja savivaldybės tarnautojus ir darbuotojus, vykdančius likviduojamų įmonių archyvo administravimo funkcijas, dirbti su elektronine dokumentų valdymo sistema „Avilys".

27. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

28. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo  pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

29. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.