Sigitas Stumbras

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 187
El. paštas: sigitas.stumbras@alytus.lt
Kabinetas: 303 A

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus                                                                

2016 m. rugpjūčio 4 d.

įsakymu Nr. DP-404-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 15 d.

įsakymo Nr. DP-446-(4.26)

redakcija)

               

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Statybos skyriaus (toliau skyrius) vyriausiasis specialistas yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti  projektų įgyvendinimo administravimą, atstovauti savivaldybės administracijai teismuose, kuriuose sprendžiami klausimai dėl skyriaus vykdomų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių netinkamo vykdymo.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4. Būti atestuotam statinio statybos vadovu ir statinio statybos prižiūrėtoju, turėti ne mažesnę kaip 3 metų atstovavimo teismuose patirtį statybos darbų sutarčių įgyvendinimo klausimais.

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Gebėti:

6.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.2. dirbti komandoje;

6.3. bendrauti, bendradarbiauti.

7. Mokėti:

7.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 7.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                     

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

8. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei užtikrindamas darbo veiklos gerinimą, šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

8.1. renka, analizuoja ir sistemina skyriaus vykdomų projektų duomenis;

8.2. renka ir sistemina informaciją apie  projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių vykdymą ir teikia informaciją bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;

8.3. renka, analizuoja ir teikia Teisės skyriui medžiagą, susijusią su projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių vykdymu, reikalingą teisminiams ginčams;

8.4. atstovauja savivaldybės administracijai teismuose, kuriuose sprendžiami klausimai dėl skyriaus vykdomų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių netinkamo vykdymo;

8.5. renka statybos, rekonstrukcijos ir remonto objektų duomenis savivaldybės administracijos rengiamiems metiniams, trimečiams  planams ir teikia skyriaus vedėjui;

8.6. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskiriamomis funkcijomis,  ir teikia reagavimo į juos projektus;

8.7. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

8.8. bendradarbiauja su skyriaus vykdomus projektus finansuojančiomis institucijomis projektų įgyvendinimo klausimais;

8.9. tiesioginio vadovo pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekdamas įstaigos strateginių tikslų;

8.10. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

 9 . Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.