Sigitas Stumbras

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 187, mob. tel. 8 698 25 173
El. paštas: sigitas.stumbras@alytus.lt
Kabinetas: 307

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. birželio 12 d.

įsakymu Nr. DV-714

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1218

redakcija)

 

STATYBOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Statybos skyriaus specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4. Būti atestuotam statinio statybos vadovu ir statinio statybos prižiūrėtoju, turėti ne mažesnę kaip 3 metų atstovavimo teismuose patirtį statybos darbų sutarčių įgyvendinimo klausimais.

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Gebėti:

6.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.2. dirbti komandoje;

6.3. bendrauti, bendradarbiauti.

7. Mokėti:

7.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

                     

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei užtikrindamas darbo veiklos gerinimą, šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

9.1. renka, analizuoja ir sistemina skyriaus vykdomų projektų duomenis;

9.2. renka ir sistemina informaciją apie  projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių vykdymą ir teikia informaciją bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;

9.3. renka, analizuoja ir teikia Teisės skyriui medžiagą, susijusią su projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių vykdymu, reikalingą teisminiams ginčams;

9.4. atstovauja savivaldybės administracijai teismuose, kuriuose sprendžiami klausimai dėl skyriaus vykdomų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių netinkamo vykdymo;

9.5. renka statybos, rekonstrukcijos ir remonto objektų duomenis savivaldybės administracijos rengiamiems metiniams, trimečiams  planams ir teikia skyriaus vedėjui;

9.6. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskiriamomis funkcijomis,  ir teikia reagavimo į juos projektus;

9.7. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

9.8. bendradarbiauja su skyriaus vykdomus projektus finansuojančiomis institucijomis projektų įgyvendinimo klausimais;

9.9. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

9.10. tiesioginio vadovo pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekdamas įstaigos strateginių tikslų;

9.11. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.