Simas Nedzinskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 611 17 159
El. paštas: simas.nedzinskas@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-346

 

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Lygis – A.

Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos bei jam priskirtų administruoti informacinių sistemų darbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – kompiuterinės įrangos ir informacinių sistemų priežiūroje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities informatikos mokslų krypties išsilavinimą.

Turėti vienerių metų informacinių sistemų administravimo, duomenų bazių, kompiuterinių darbo vietų priežiūros, programinės įrangos diegimo darbo patirtį.

Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme priskirtas vykdyti funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu. Gebėti versti informacinių technologijų terminiją į lietuvių kalbą.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.

Išmanyti interneto technologijas, elektroninį paštą. Turėti visų versijų „MS Windows" operacinių sistemų bei biuro programų paketų „MS Office" gilias žinias. Turėti lokalaus tinklo architektūros bei darbo su duomenų bazėmis pagrindus.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Siekdamas užtikrinti kompiuterinės technikos ir programinės įrangos darbą bei jam priskirtų administruoti informacinių sistemų darbą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Administruoja VLIS „Avilys", „Sistela", teisės aktų, „Litlex", „Infolex praktika", klientų srautų informacines sistemas. Vykdo šių sistemų administratoriaus funkcijas ir užtikrina jų nepertraukiamą darbą. Diegia ir prižiūri naudotojų kompiuterizuotas darbo vietas, diegia naujus programinės įrangos komponentus serveryje. Atsako už duomenų bazių saugumą ir atsargines duomenų bazių kopijas.

Analizuoja VLIS „Avilys" procesus ir dokumentų šablonus, juos tobulina ir pagal poreikį kuria naujus.

Paruošia kompiuterines darbo vietas darbui su nutolusiomis informacinėmis sistemomis, konsultuoja naudotojus.

Sudaro Alytaus miesto savivaldybės administracijoje tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymus ir teikia rinkmenų sąrašui http://rinkmenos.ivpk.lt/ivpkr rinkmenų aprašymų duomenis bei jų pakeitimus ir atsako už jų teisingumą bei tvarkymą.

Organizuoja, vadovauja, prižiūri savivaldybės administracijoje elektroninio parašo naudojimą. Rengia elektroninio parašo naudojimo teisės aktus. Diegia elektroninio parašo techninės ir programinės įrangos paketus  savivaldybės administracijos naudotojų darbo vietose.

Ruošia konferencinę, foto ir video įrangą naudoti savivaldybės administracijos posėdžiuose, pasitarimuose ir renginiuose.

Teikia metodinę ir techninę pagalbą bei konsultuoja informacinių technologijų klausimais kitų padalinių darbuotojus.

Užtikrina Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbo vietose naudojamos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, kompiuterinės technikos ir biuro įrangos funkcionavimą, šalina gedimus ir atstato jų darbą.

Įrengia naujas kompiuterines darbo vietas. Diegia sisteminius ir taikomuosius programinius paketus, teikia siūlymus skyriaus vedėjui.

Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina su skyriaus vedėju.

Dalyvauja komisijų, į kurias deleguotas, darbe.

Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo veiklos klausimais.

Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.

Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.