Snieguolė Markūnienė

vyriausioji vidaus auditorė
Telefonas: (8 315) 55 197, mob. tel. 8 698 83 624
El. paštas: snieguole.markuniene@alytus.lt
Kabinetas: 417
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                              
PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės   
direktoriaus administracijos
2012 m.     kovo 1 d.    
įsakymu    Nr. P-46        

CENTRALIZUOTO  SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis vidaus auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Lygis –A.
3.Kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4.Vyriausiojo vidaus auditoriaus pareigybė reikalinga vidaus auditui atlikti, sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, pateikiant išvadas ir rekomendacijas, padėti įgyvendinti savivaldybės administracijos, jos padalinių, kitų savivaldybės administravimo  subjektų veiklos tikslus.

III. VEIKLOS  SRITIS

5.Vyriausiojo vidaus auditoriaus bendroji veiklos sritis -vidaus auditas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties  išsilavinimą.
7.Turėti ne mažesnę kaip l metų audito arba vidaus audito darbo patirtį.
8.Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos  įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir jos  biudžeto sandarą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą ir programų vertinimą, kitą su savivalda susijusią veiklą, Dokumentų rengimo, Dokumentų  tvarkymo  ir  apskaitos taisykles.
9.Gebėti  planuoti ir organizuoti savo veiklą.
10. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti,  dirbti komandoje.
11.Mokėti  valdyti,  kaupti,  analizuoti,  sisteminti,  apibendrinti  informaciją,  rengti išvadas ir pasiūlyti rekomendacijas.
12.Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13.Užtikrindamas vidaus audito bei norminiais teisės aktais skyriui priskirtų kitų funkcijų tinkamą atlikimą bei padėdamas audituojamam subjektui siekti nustatytų tikslų,  šias pareigas  einantis valstybės tarnautojas tikrina ir  vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo    subjektų    ir    savivaldybės    kontroliuojamų įmonių, kurios valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja:
13.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
13.2.veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
13.3.strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams , savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
13.4.finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
13.5.lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
13.6.turto apskaitą ir apsaugą;
13.7.informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.
14.Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.
15.Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
16.Siekdamas pagrįsti vidaus audito metu nustatytus faktus rengia darbo dokumentus, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis,  kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir  savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurios valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklą ir vidaus kontrolę.
17.Stebi veiklos pažangą po audito, siekdamas vykdyti rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitose, įgyvendinimo kontrolę.
18.Siekdamas tinkamai vykdyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles, organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą.
19.Pildo skyriaus tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
20. Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

21.Vyriausiasis vidaus auditorius pavaldus skyriaus vedėjui.