Snieguolė Markūnienė

vyriausioji vidaus auditorė
Telefonas: (8 315) 55 197, mob. tel. 8 698 83 624
El. paštas: snieguole.markuniene@alytus.lt
Kabinetas: 417
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m.  vasario 20  d.
įsakymu Nr. DV-149

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
                         
II SKYRIUS
 PASKIRTIS


2. Atlikti savarankiškus vidaus auditus Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiuose bei jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, sistemiškai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę padėti gerinti audituojamųjų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir valdymą, patarti skyriaus vedėjui, kaip patobulinti vidaus audito atlikimo kokybę ir efektyvumą.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios srities – vidaus audito –  funkcijas.


IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2-jų metų audito, vidaus audito, ekonominio ar finansinio darbo patirtį.
4.2. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir kontrolę, viešųjų juridinių asmenų veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą.
4.3. mokėti savarankiškai organizuoti savo ir skyriaus darbą.
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją teikti išvadas ir rekomendacijas.
4.5.  mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti bendrauti.
         
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
5.1. skyriaus vedėjo pavedimu atlikti vidaus auditus Alytaus miesto savivaldybės  administracijoje ir savivaldybei pavaldžiuose bei jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse pagal  Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą vidaus audito metodiką.
5.2. savarankiškai planuoti pavesto vidaus audito ar kitų, su vidaus audito veikla susijusių, užduočių atlikimo eigą, pasirinkti metodus, klausimynus, testus, kad užtikrinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliekamų darbų įvykdymą kokybiškai ir laiku.
5.3.  vidaus audito metu įvertinti, ar audituojamame subjekte įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar rizika valdoma, ar veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, vidaus norminių ir kitų teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai bei kita.
5.4. parengti ir pateikti vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę.
5.5. vykdyti atliktų vidaus auditų pažangos stebėjimą bei jo rezultatų įforminimą.  
5.6. padėti skyriaus vedėjui sudaryti  strateginius ir metinius veiklos planus.
5.7. skyriaus vedėjui pavedus pagal kompetenciją atstovauti Alytaus miesto savivaldybės  administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais.
5.8. teikti skyriaus vedėjui patarimus ir pasiūlymus dėl skyriaus veiklos organizavimo, vidaus audito atlikimo darbo ir kitų dokumentų  tobulinimo.
5.9. skelbti informaciją pagal skyriaus veiklos reguliavimo sritį interneto svetainėje.
5.10. užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą.
5.11. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir funkcijas pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.
          
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėjas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.