Snieguolė Markūnienė

vyriausioji vidaus auditorė
Telefonas: (8 315) 55 197, mob. tel. 8 698 83 624
El. paštas: snieguole.markuniene@alytus.lt
Kabinetas: 417
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018  m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-1505

 

CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius (toliau – vyriausiasis vidaus auditorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vidaus auditui atlikti, sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, pateikiant išvadas ir rekomendacijas, padėti įgyvendinti savivaldybės administracijos, jos padalinių, kitų savivaldybės administravimo subjektų veiklos tikslus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – vidaus audito – srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                     

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės   krypties  išsilavinimą;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų audito arba vidaus audito darbo patirtį;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir jos biudžeto sandarą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą ir programų vertinimą, kitą su savivalda susijusią veiklą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisykles;

4.4. gebėti  planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti,  dirbti komandoje;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlyti rekomendacijas;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

            

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Užtikrindamas vidaus audito bei norminiais teisės aktais skyriui priskirtų kitų  funkcijų tinkamą atlikimą bei padėdamas audituojamam subjektui siekti nustatytų tikslų, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurios valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja:

5.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

5.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

5.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

5.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

5.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

5.6. turto apskaitą ir apsaugą;

5.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

5.8. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

5.9. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

5.10. siekdamas pagrįsti vidaus audito metu nustatytus faktus rengia darbo dokumentus, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurios valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklą ir vidaus kontrolę;

5.11. stebi veiklos pažangą po audito, siekdamas vykdyti rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitose, įgyvendinimo kontrolę;

5.12. siekdamas tinkamai vykdyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

5.13. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

                                    

6. Vyriausiasis vidaus auditorius pavaldus skyriaus vedėjui.