Sonata Asadauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 182
El. paštas: sonata.asadauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 401
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priimti savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius, kontroliuoti viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą, parengti  Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius  vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ir nustatytais terminais teikti juos Finansų ministerijai.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka bendrosios srities - finansų valdymo ir apskaitos funkciją.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (finansų, verslo magistro  kvalifikacinį laipsnį).

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį sudarant aukštesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu ir  Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsoliduota informacine sistema (toliau – VSAKIS) ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

11. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. priima ir analizuoja savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius;

11.2. teikia Savivaldybės  kontroliuojamų  viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą Finansų ministerijai nustatytais terminais;

11.3. vykdo konsolidavimo procesą vadovaujantis Konsolidavimo kalendoriumi;

11.4. teikia konsolidavimo metodikoje nustatytą informaciją apie nuosavybės dalis VSAKIS;

11.5. kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų vykdomų konsolidavimo procedūrų atlikimą pagal konsolidavimo kalendorių;

11.6. konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingus asmenis dėl konsolidavimo procedūrų atlikimo;

11.7. kontroliuoja, kad prie viešojo sektoriaus subjektų grupės įsteigti nauji  viešojo sektoriaus subjektai pateiktų derinimui VSAKIS pradinius likučius.

11.8. parengia  Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius  vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ir nustatytais terminais teikia juos Finansų ministerijai;

11.9. parengus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia:
11.9.1. Konsolidavimo kontrolės bendrąją ataskaitą (VSAKIS kodas KBA-B-KK-M)
11.9.2. Bendrąją konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitą (VSAKIS kodas K-KKK-A-KK);

11.9.3. Konsolidavimo įrašų registrą (VSAKIS kodas K-PKA-D-KK).

11.10. Priima iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų kontrolės būklės ataskaitas ir sudaro finansų kontrolės būklės suvestinę ataskaitą,

11.10.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą finansų kontrolės būklės ataskaitos,

11.10.2. nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai finansų kontrolės būklės ataskaitą ir paaiškinimus, dėl ataskaitų apie praėjusių ataskaitinių metų finansų kontrolės būklę.

11.11.  vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo funkcijas.

11.17.  rengia Finansų skyriaus dokumentacijos plano projektą, tvarko archyvines bylas ir perduoda į savivaldybės archyvą.

11.18. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų parengimo  klausimais;

11.19. rengia raštus ministerijoms, žinyboms, biudžetinėms įstaigoms konsolidavimo klausimais;

11.20. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

12. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.