Visos veiklos sritys  >

 

INFORMACIJA APIE ALYTAUS MIESTO SENAMIESČIO SENIŪNAIČIO RINKIMUS

Alytaus miesto mero 2018 m. balandžio 10 d. potvarkiu Nr. M-10 patvirtintos Senamiesčio seniūnaitijos ribos: Alyvų, Alyvų takas, Apynių, Aušros, Ąžuolų, Bažnyčios, Bijūnų, Birutės, S. Dariaus ir S. Girėno, Gardino, Geležinkelio, Jotvingių, Margio, A. Matučio, Pažangos, Pulko g. 1–51 neporinė pusė ir Pulko g. 4–100 porinė pusė, Rato, Rotušės a., Rugių, Rūtų, Savanorių, Senoji, Sporto, Suvalkų, Šarūno, Šviesos, Tulpių, Ugniagesių, Vilniaus, Vyšnių, Vytauto, Žalgirio g.


Kas gali būti seniūnaičiu?

Kandidatas į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra yra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

1.   įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2.   yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

3.   yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

4.   yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

 

Kaip vyks kandidatų registracija?

Iki 2020 m. sausio 9 d. 17:00 val. kandidatai registruojami Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame (Rotušės a. 4). Vėliau registracija bus negalima.

Pasibaigus kandidatų registracijai, galutinis kandidatų sąrašas bus paskelbtas viešai www.alytus.lt  skiltyje „Alytaus seniūnaitijos", administracijos skelbimų lentoje ir vietos bei regiono žiniasklaidoje.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos gyventojai ir bendruomeninės organizacijos,  kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 20 rinkėjų (užpildomas rinkėjų parašų rinkimo lapas, kurio forma patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-323 (toliau – sprendimas).  Pateikiami šie dokumentai:

                      1. užpildyti rinkėjų parašų rinkimo lapai arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas (jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija);

                      2. kandidato sutikimas (forma patvirtinta minėtu sprendimu);

                      3. pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu kandidatas pasirašytinai neišreiškia sutikimo, jog informaciją apie jo deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės administracija gautų pati;

                      4. viena 3x4 cm dydžio nuotrauka;

                      5. jei kandidatas pageidauja – trumpas visuomeninės veiklos aprašymas (CV).


Kaip bus balsuojama?

2020 m. sausio 15 d.  nuo 8:00 iki 20:00 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame Senamiesčio seniūnaitijos gyventojai galės balsuoti  už kandidatus, kurie užsiregistravo dalyvauti rinkimuose.

Seniūnaičio rinkimų darbą koordinuoja ir rinkimus vykdys Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. DV-995 sudaryta Senamiesčio seniūnaičio rinkimų (gyventojų apklausos) komisija (pirmininkė Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja). Organizuojant balsavimą raštu,  užpildomas gyventojų apklausos lapas, kuriame nurodoma kandidato (-ų) į seniūnaičius vardas (-ai) ir pavardė (-ės). Apklausos lapai turi būti pažymėti administracijos antspaudu.

Dalyvauti apklausoje, t. y. rinkti seniūnaitijos seniūnaitį, gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas.  Komisija, siekdama įsitikinti, ar dalyvaujantis seniūnaičio rinkimuose asmuo atitinka šiame punkte  nustatytus reikalavimus, prieš pateikdama dalyvaujančiam renkant seniūnaitį apklausos anketas, patikrina, ar asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje.

Išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausia balsų gavęs kandidatas. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai bus skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

                     

Skundus ir pretenzijas galima teikti iki 2020 m. sausio 17 d. 15:45 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame.
 

Apklausos rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.alytus.lt skiltyje „Alytaus seniūnaitijos" ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
 

Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą ir reikalingų dokumentų formas galima rasti čia, jas galima gauti ir savivaldybės administracijos priimamajame.


Jeigu apklausoje dalyvaus mažiau nei 5 procentai rinkėjų (t. y. mažiau nei 105 rinkėjai), 2020 m. vasario 12 d. numatyti pakartotiniai rinkimai.


Informacija dėl seniūnaičių rinkimų teikiama el. paštu jurate.griniene@alytus.lt, tel. (8 315) 55 146 arba savivaldybės administracijos priimamajame.