Rasa Zymonienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 166, mob. tel. 8 684 96 963
El. paštas: rasa.zymoniene@alytus.lt
Kabinetas: 321

                                                                                                                                                                                                                                                         

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-348

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymais bei įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais nustatytoms valstybės funkcijoms vykdyti, įgyvendinant skyriaus veiklą teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityse, užtikrinti Administracijos direktoriaus organizuojamo teritorijų planavimo proceso viešinimą valstybinėse informacinėse sistemose ŽPDRIS, tvarkant žemės sklypų teises.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – žemėtvarkos, žemės teisės klausimų sprendimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Žemės, Teritorijų planavimo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius žemės teisę, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

9. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.

10.Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

11. Mokėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).

12. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei vidaus teisės aktus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Vyriausiasis specialistas  atlieka šias funkcijas:

13.1. teikia asmenims konsultacijas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo, kitais žemės planavimo klausimais;

13.2. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

13.3. tvarko, kaupia Alytaus miesto savivaldybės duomenis susijusius su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu www.regia.lt portale;

13.4. organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbus teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo juos per informacinę sistemą ŽPDR. Rengia projektų rengimo reikalavimus, atlieka su jų rengimu susijusias procedūras;

13.5. inicijuoja ir organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą, vykdo teisės aktais numatytas procedūras;

13.6. teikia pasiūlymus ir nagrinėja klausimus, susijusius su  patikėjimo teise valdomų žemės sklypų teisių perėmimo;

13.7. inicijuoja ir organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, susijusius su Alytaus miesto savivaldybės žemės, miškų, vandenų ir administracinių ribų keitimo klausimais;

13.8. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant viešuosius pirkimus, susijusius su funkcijų priskirtų klausimų sprendimu, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

13.9. numato lėšų poreikį įgyvendinant žemės paėmimo visuomenės poreikiams planuojamus darbus savivaldybės teritorijoje;

13.10. organizuoja administracinių ribų keitimo procedūras;

13.11. atstovauja savivaldybės administracijos kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais, susijusiais su kuruojamomis sritimis;

13.12. esant reikalui tvirtina dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas, rengia pažymas;

13.13. rengia administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis;

13.14. atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

13.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų prašymus, pranešimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos pagal skyriaus kompetenciją;

13.16. rengia savo darbo veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją pagal savo darbo kompetenciją;

13.17. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

13.18. teikia priskirtas administracines paslaugas;

13.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įvykdyti toms komisijoms ir darbo grupėms iškelti tikslai;

13.20. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

13.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai;

13.22. teikia skyriaus darbuotojams konsultacijas dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo teritorijų planavimo, žemės planavimo ir kitais klausimais.

14. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

15. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.