Ramunė Zubrė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 117, mob. tel. 8 698 27 047
El. paštas: ramune.zubre@alytus.lt
Kabinetas: 328
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr. DV-1329

 

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. Paskirtis

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politiką savivaldybės teritorijoje, t. y. rūpintis kraštovaizdžio objektų apsauga, tvarkymu, naudojimu, planavimu ir apželdinimu, Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimu.

 

III. veiklos sritis

 

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –  Alytaus miesto kraštovaizdžio formavimo ir teritorijų apželdinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį kraštovaizdžio formavimo srityje.

8. Būti susipažinusiam su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Želdynų, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymus, Vyriausybės nutarimus  ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus;

10.2 dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, turėti su „Arc View"  darbo pagrindus.

 

V. šias pareigas einančio valstybės TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

11. Užtikrindamas pagal kompetenciją priskirtų skyriaus darbų tinkamą atlikimą, vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

11.1. rengia miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia išvadas, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

11.2. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų aplinkos apsaugos teisės aktų, susijusių su kraštovaizdžio formavimu, įgyvendinimą ir kontrolę.

12. Užtikrindamas tinkamą teisės aktuose savivaldybei nustatytų uždavinių miesto kraštovaizdžio formavimo, t. y. apsaugos, tvarkymo, naudojimo, planavimo ir apželdinimo įgyvendinimą, vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

12.1. sprendžia ir derina medžių kirtimo, želdynų priežiūros, reljefo formavimo, apsauginių teritorijų ir jų ribų nustatymo klausimus;

12.2. kontroliuoja miesto apželdinimo, želdynų priežiūros, kraštovaizdžio formavimo darbų eigą;

12.3. pagal kompetenciją nagrinėja ir derina naujų ir plečiamų, rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę, kraštovaizdžio formavimo ir teritorijų apželdinimo dalį; kontroliuoja įstatymais reglamentuojamas želdynų normas miesto teritorijoje;

12.4. renka iš savivaldybės administracijos padalinių ir miesto įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, kurios reikia šio specialisto funkcijoms vykdyti;

12.5. dalyvauja organizuojant konkursus, susijusius su aplinkos tvarkymu;

12.6. konsultuoja miesto gyventojus, organizacijas, įmones, įstaigas apželdinimo klausimais;

12.7. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, susijusius su želdynų priežiūra, kraštovaizdžio formavimu;

12.8. skatina miesto įmonių, įstaigų darbuotojus dalyvauti miesto apželdinimo darbuose, akcijose;

12.9. rengia miesto estetinės aplinkos formavimo pasiūlymus ir teikia juos miesto želdynų ir želdinių  priežiūros darbus vykdančiai viešajai įstaigai „Alytaus infrastruktūra". Taip pat koordinuoja kitų įstaigų ir įmonių darbą, kai yra vykdomi miesto apželdinimo, želdynų ir želdinių priežiūros darbai;

12.10. rengia projektines užduotis arba projektinių užduočių dalis, susijusias su kraštovaizdžio formavimu, želdynų ir želdinių įveisimu, rekonstrukcija ir formavimu; 

12.11. teikia priešprojektinius pasiūlymus ir informaciją projektuojančioms įmonėms, kurios sprendžia kraštovaizdžio formavimo, miesto želdynų, parkų, skverų ir želdinių, poilsio teritorijų planavimo, pertvarkymo klausimus;

12.12. inicijuoja ir dalyvauja skelbiant saugotinais vertingų dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius privačioje žemėje;

12.13. dalyvauja rengiant valstybinėje ar savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo ir kūrimo projektus, kraštovaizdžio tvarkymo specialiuosius planus;

12.14. rengia želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programas bei kasmetines ataskaitas;

12.15. teikia pasiūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti;

12.16. rengia skyriaus inicijuojamų darbų, paslaugų ar prekių viešųjų pirkimų sąlygas, kaip mažos vertės pirkimų organizatorius vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

12.17. rengia skyriaus inicijuojamų darbų, paslaugų ar prekių sutartis ir pagal savo kompetenciją atsako už šių sutarčių vykdymo kontrolę;

12.18. siekia Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo;

12.19. koordinuoja savivaldybės aplinkos monitoringo, oro kokybės valdymo programų rengimą ir vykdymą miesto teritorijoje, kaupia ir apibendrina monitoringo duomenis, rengia ataskaitas apie aplinkos oro kokybės valdymo programos vykdymą;

12.20. nustatyta tvarka dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrose;

12.21. teikia metinę savivaldybių želdynų statistinę ataskaitą;

12.22. teikia metinę apibendrintą informaciją apie savivaldybės inicijuotus veiksmus reikšmingus Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimui;       

12.23. vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Skyriaus vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.