Romualdas Zdanavičius

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 186, mob. tel. 8 686 63 890
El. paštas: romualdas.zdanavicius@alytus.lt
Kabinetas: 426
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-358

  

ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir tobulinti koordinuojamų Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą bei koordinuoti paskirtas švietimo sritis.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo vadybos – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties išsilavinimą.

7. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

9. Gebėti:

9.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.4. dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

10.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinius ir funkcijų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

11.1. dirba skyriaus Švietimo organizavimo grupėje, dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio plano švietimo dalies projektą, Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus bei skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus, siekia, kad jie būtų įgyvendinti;

11.2. rengia švietimo projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį; konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas jų strateginių planų ir metinių veiklos planų, švietimo projektų parengimo klausimais, siekia, kad jiems būtų skirtas reikiamas finansavimas;

11.3. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo projektų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams, užtikrina, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;

11.4. kaupia ir teikia mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas, užtikrina, kad informacija būtų tiksli ir lengvai prieinama;    

11.5. koordinuoja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą, siekia kuo efektyvesnio jų darbo; 

11.6. koordinuoja šių švietimo sričių veiklos organizavimą ir tobulinimą visose savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia reikiamos švietimo kokybės:

11.6.1. mokinių sveikatos priežiūra ir sveiko gyvenimo būdo formavimas, žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija;

11.6.2. etnokultūrinė, kraštotyrinė ir mokyklų muziejų veikla;

11.6.3. darbo ir priešgaisrinė sauga, saugus eismas ir civilinė sauga;

11.6.4. kūno kultūros ir sporto varžybos, turizmas ir fotografijos būrelių veikla;

11.6.5. formalusis suaugusiųjų švietimas;

11.6.6. bendradarbiavimas su vidaus reikalų ir krašto apsaugos sistemų pareigūnais;

11.6.7. švietimo įstaigų aprūpinimas transportu, specialiųjų poreikių ir kitų mokinių pavėžėjimas į mokyklas;

11.6.8. pedagoginės pagalbos teikimas grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie visuomenės nepritampantiems asmenims;

11.6.9. tautinių mažumų mokinių ugdymas;

11.6.10. egzaminų užduočių ir mokinių žinių vertinimo medžiagos parvežimas iš Nacionalinio egzaminų centro į skyriaus saugyklą arba atvežtų egzaminų užduočių ir mokinių žinių vertinimo medžiagos priėmimas skyriaus saugykloje, jų apsaugos užtikrinimas ir išdavimas mokykloms, egzaminų vokų su kandidatų atliktomis ir nepanaudotomis užduotimis bei mokinių žinių vertinimo užpildytos medžiagos grąžinimas į Nacionalinį egzaminų centrą;

11.6.11. pagalba švietimo įstaigoms apsirūpinant mokykliniais baldais;

11.6.12. mokomieji dalykai: kūno kultūra, istorija, politologija, pilietinės visuomenės pagrindai, informacinės technologijos, geografija, biologija, gamta ir žmogus, socialinių mokslų integruotas kursas, ekonomika, verslo pagrindai, technologijos (mergaitėms ir berniukams), saugus eismas, civilinė sauga ir šių krypčių pasirenkamieji dalykai bei neformalusis švietimas;

11.6.13. aplinkos apsauga ir ekologinis švietimas;

11.7. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorius ir bendruomenes švietimo veiklos organizavimo klausimais, siekia kuo efektyvesnio švietimo įstaigų darbo;

11.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl koordinuojamų švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų:

11.8.1. steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

11.8.2. nuostatų (įstatų), jų pakeitimų ir papildymo tvirtinimo;

11.8.3. mokesčio dydžio nustatymo už teikiamą neformalųjį švietimą koordinuojamų įstaigų nuostatuose (įstatuose) reglamentuotas vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (būreliai, ekskursijos ir kitos paslaugos);  

11.8.4. pritarimo vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams ir neformaliojo švietimo programoms;

11.8.5. priėmimo į mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo ugdymo mokykloms nustatymo;

11.8.6. grupių, klasių komplektų ir pailgintos darbo dienos grupių skaičiaus mokyklose;

11.8.7. mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose;

11.9. rūpinasi neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimu mokinių atostogų metu koordinuojamose švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia kuo efektyvesnės veiklos;

11.10. organizuoja arba dalyvauja organizuojant koordinuojamų švietimo veiklos sričių miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą ir tinkamą renginių kokybę;

11.11. organizuoja koordinuojamų švietimo biudžetinių, viešųjų įstaigų ir mokomųjų dalykų mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą, suteikia reikiamą paramą jų metodiniams būreliams;

11.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktus;

11.13. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo veiklos organizavimo savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose klausimais, užtikrina, kad jiems bus atsakyta kompetentingai ir teisės aktų nustatytu laiku;

11.14. vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekia Savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo;

11.15. atlieka skyriaus vedėjo pareigas, kai nėra vedėjo ir jį pavaduojančio skyriaus vedėjo pavaduotojo;

11.16. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai; 

11.17.  koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų  švietimo  organizavimą, suaugusiųjų užimtumą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, savivaldybės kitose (kultūros, meno, sporto ir pan.) biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, taip pat kitų neformaliojo  suaugusiųjų švietimo teikėjų vykdomą neformalųjį suaugusiųjų  švietimą ir organizuojamą suaugusiųjų užimtumą;

11.18. koordinuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu  patvirtintą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų įgyvendinimą. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.