Ramunė Vyšniauskaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 171, mob. tel. 8 698 71 749
El. paštas: ramune.vysniauskaite@alytus.lt
Kabinetas: 102
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.  birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – investicijų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį, ne žemesnį kvalifikacinį magistro laipsnį (socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;

6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąją administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.

6.4. mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu;

6.5. gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

6.6. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus dokumentus.

6.7. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Ieško finansavimo galimybių projektams, patvirtintiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose.

7.2. Organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų,  investicinių projektų) rengimą.

7.2. Analizuoja ir vertina parengtas galimybių studijas.

7.3. Dalyvauja savivaldybės ir regioninių programų ir projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, rengime.

7.4. Rengia energetikos ir socialinės apsaugos sričių projektų paraiškas, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

7.5. Bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą.

7.6. Dalyvauja projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, priežiūros komitetų veikloje.

7.7. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais.

7.8. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

7.9. Renka ir rengia informaciją rengiamoms ataskaitoms.

7.10.Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

7.11. Planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomų projektų įgyvendinimui ir teikia skyriaus vedėjui.

 7.12. Rengia ES lėšomis finansuojamų projektų projektinius pasiūlymus;

7.13. Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus.

7.14. Konsultuoja administracijos darbuotojus ir savivaldybės įstaigų darbuotojus  ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

7.15. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

7.16. Administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.