Ramunė Vyšniauskaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 171, mob. tel. 8 698 71 749
El. paštas: ramune.vysniauskaite@alytus.lt
Kabinetas: 101
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                     

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

                     

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Turėti aukštąjį universitetinį , ne žemesnį kvalifikacinį magistro laipsnį (vadybos arba verslo administravimo sričių) išsilavinimą.

6. Turėti ne mažesnę kaip 1-rių metų patirtį Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Europos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/1999, Europos Komisijos reglamentais (EB) Nr. 448/2004 ir Nr. 1159/2000, Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.

8. Mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu, turėti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą (ECDL).

9. Gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

10. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, išvadas.

11. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

                                                                

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Užtikrindamas Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą:

12.1. ieško finansavimo galimybių projektams;

12.2. analizuoja ir vertina parengtas galimybių studijas;

12.3. dalyvauja savivaldybės ir regioninių ES programų ir projektų rengime bei rengia energetikos ir socialinės apsaugos sričių projektus;

12.4. dalyvauja projektų priežiūros komitetų veikloje;

12.5. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą;

12.6. kartu su kitų savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų tarnautojais ir darbuotojais rengia pasiūlymus potencialiems investuotojams;

12.7. rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui ES projektų rengimo klausimais.

13. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

14. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ IR  PAVALDUMAS

 

15. Vyriausiasis specialistas asmeniškai atsako už pareigybės parašyme nurodytų funkcijų tinkamą atlikimą ir pavestų užduočių atlikimą laiku.

16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui ir atskaitingas administracijos direktoriui.