Rasa Vitkauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 151, mob. tel. 8 620 68 262
El. paštas: rasa.vitkauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 431

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. DV-1410

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 14.

 

II.  PASKIRTIS

 

4. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) veiklą, užtikrinti savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis skyriaus vedėjas vykdo bendrosios srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos arba viešojo administravimo krypties) arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.

8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų pirkimų įstatymu, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, ministrų įsakymais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais teisė aktais.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. rinkti, analizuoti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją tarnybiniams dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

9.3. naudotis ir teikti tarnybinę pagalbą;

9.4. rengti tarnybinei veiklai reikalingus teisės aktus;

10. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

11.1. organizuoja ir kontroliuoja Viešųjų pirkimų skyriaus veiklą, siekdamas užtikrinti administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus;

11.2. rengia:

11.2.1. skyriaus nuostatų projektą ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

11.2.2. skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;

11.2.3. skyriaus veiklos analizes, pažymas, išvadas, siūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11.2.4. metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas;

11.2.5. skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimo išvadas, teikimus dėl neeilinio jų vertinimo;

11.2.6. pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų paskatinimų;

11.2.7. savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;

11.3. paskirsto nuolatines funkcijas ir užduotis skyriaus darbuotojams;

11.4. nagrinėja skyriui nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

11.5. kontroliuoja skyriaus specialistų ir savivaldybės administracijos skyrių darbuotojų vykdomų užduočių, pavedimų vykdymą viešųjų pirkimų klausimais, jų kokybę, siekiant kuo efektyvesnės šių darbuotojų veiklos.

12. Siekia užtikrinti savivaldybės administracijoje vykdomų visų viešųjų pirkimų sistemos sukūrimą, analizę, koregavimą ir atitikimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams (Europos Sąjungos) teisės aktams. Tai įgyvendindamas:

12.1. teikia tvirtinti visiems viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingų komisijų sudėtį ir komisijų reglamentus;

12.2. organizuoja ir rengia visas taisykles, kitus norminius teisės aktus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti bei kontroliuoti, ir teikia tvirtinti pagal kompetenciją;

12.3. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano rengimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

12.4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių skaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.5. užtikrina reikalingų skelbimų apie viešuosius pirkimus parengimą ir paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.6. organizuoja ir užtikrina ataskaitų apie viešuosius pirkimus pateikimą atitinkamoms institucijoms;

12.7. analizuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus norminius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus ir atitinkamai koreguoja savivaldybės viešųjų pirkimų reglamentavimą;

12.8. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais savivaldybės tarybos narius, administracijos darbuotojus ir savivaldybės reguliavimo sferos institucijas;

12.9. teikia leistiną informaciją apie savivaldybės viešuosius pirkimus savivaldybės bendruomenei ir visuomenės informavimo priemonėms;

12.10. viešųjų pirkimų klausimais skyriaus pagalbai gauti kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitas institucijas pagal kompetenciją ir gautą informaciją naudoja savo funkcijoms vykdyti;

12.11. rengia savivaldybės numatomų viešųjų pirkimų planus (ketvirčio, 6 mėn., metų pagal aplinkybes) ir teikia juos tvirtinti;

12.12. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimą, juos vertina ir derina.

13. Organizuoja ir pats dalyvauja konkrečių viešųjų pirkimų procedūrose, siekiant užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą. Įgyvendindamas šią funkciją:

13.1. stebi savivaldybės viešųjų pirkimų planų vykdymą ir užtikrina, kad laiku būtų pradedamos konkrečių pirkimų procedūros (išskyrus pirkimų organizatorių vykdomus pirkimus);

13.2. organizuoja arba pats rengia konkrečių pirkimų sąlygas, pasitelkdamas reikalingus specialistus;

13.3. nagrinėja ir rengia atsakymus į viešojo pirkimo procedūrose gaunamas pretenzijas, prašymus, paklausimus bei kitus susijusius dokumentus;

13.4. kai paskiriamas, dirba komisijose, darbo grupėse, susijusiose su viešaisiais pirkimais;

13.5. organizuoja skyriaus darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą pagal savivaldybės veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

15. Vedėjas pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.