Renata Sušinskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 167
El. paštas: renata.susinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 321

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. P-268

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gruodžio 20 d.

įsakymo Nr. DP-617-(4.26)

redakcija)

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti savivaldybei perduotos valdyti patikėjimo (panaudos) teise valstybinės žemės, taip pat savivaldybės nuosavybės teise priklausančios žemės naudojimo klausimus, organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą bei vykdyti valstybės savivaldybei Vietos savivaldos įstatymu perduotas žemės ūkio funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybinės ir savivaldybės nuosavybės teise valdomos žemės naudojimo ir apskaitos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo, savivaldybei perduotas žemės ūkio funkcijas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti technologijos arba fizinių mokslų studijų srities inžinerijos (žemėtvarka) arba kraštotvarkos, arba statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės naudojimo, apskaitos ir viešojo administravimo darbo patirtį.

 8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (pirmoje, antroje, ketvirtoje, penktoje, šeštoje knygose išdėstytas nuostatas), Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Žemės, Žemės reformos, Teritorijų planavimo įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius žemėtvarkos klausimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

11. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei vidaus teisės aktus, skandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

12.1. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

12.2. rengia tarybos sprendimų dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės sklypų nuomos, panaudos suteikimo projektus;

12.3. rengia pagal savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarkos aprašą savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės nuomos sutartis ir teikia jas pasirašyti;

12.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, veikloje;

12.5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų prašymus, pranešimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos pagal skyriaus kompetenciją;

12.6. teikia informaciją asmenims, kurie kreipiasi į miesto savivaldybę žemės klausimais, susijusiais su valstybine žeme, kurią savivaldybė valdo patikėjimo teise, pagal skyriaus kompetenciją;

12.7. dalyvauja rengiant investicinius projektus, į kurių dalyvavimą yra paskirtas;

12.8. tvarko miesto savivaldybės naudojamų patikėjimo (panaudos) teise valstybinės žemės sklypų apskaitą, vykdo jų naudojimo kontrolę;

12.9. dalyvauja rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kurie susiję su savivaldybės patikėjimo (panaudos) teise valdomais valstybinės žemės sklypais, pagal skyriaus kompetenciją;

12.10. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;

12.11. rengia savo darbo veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją pagal savo darbo kompetenciją;

12.12. rengia pažymas, ataskaitas, susijusias su valstybinės žemės valdymu patikėjimo teise;

12.13. apskaičiuoja valstybinės žemės vertę, kuri reikalinga rengiant vidaus teisės aktus;

12.14 organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą ŽPDR informacinėje sistemoje, valstybės reikmėms formuojamiems žemės sklypams,  Viešųjų pirkimų skyriui parengia ir pateikia dokumentus pirkimo objektui apibūdinti (teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugai pirkti);

12.15. atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

12.16. organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei priekabų registraciją ir techninę priežiūrą;

12.17. apskaičiuoja naudojamų (pagal sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis) valstybinės žemės sklypų plotą, vertę žemės nuomos mokesčiams ir juos teikia skyriui vykdančiam mokesčio administravimą;

12.18. rengia miesto savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais Žemės ūkio ministerijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;

12.19. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

12.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.