Romualda Poškevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 24 732
El. paštas: romualda.poskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 432
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, analizuojant ir įgyvendinant miesto plėtros ir veiklos klausimus, administruoti valstybės nereikšmingos de minimis pagalbos duomenis Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje ir suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos apskaitos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo patirtį.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo sritį, Konsoliduotos Europos sutarties 87, 88 ir 89 straipsnius (dėl valstybės nereikšmingos de minimis pagalbos), Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą, vykdymą ir valstybės nereikšmingą de minimis pagalbą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

8.2. bendrauti, bendradarbiauti;.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

9.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

10.1. analizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

10.2. dalyvauja tobulinant miesto strateginį plėtros planą, teikia turimą informaciją plano rengėjams;

10.3. dalyvauja rengiant strateginio plėtros plano priežiūros ataskaitas;

10.4. dalyvauja rengiant ir tikslinant regiono plėtros planą;

10.5. rengia strateginio veiklos plano projektą;

10.6. dalyvauja rengiant metinę strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitą;

10.7. teikia Savivaldybės administracijos skyriams, įmonėms, įstaigoms metodinę pagalbą ir konsultacijas veiklos programų rengimo ir vykdymo klausimais;

10.8. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius diegiant veiklos vertinimo kriterijus, vykdant jų stebėseną;

10.9. kaupia, sistemina, analizuoja finansinę, ekonominę ir kitą informaciją reikalingą  strateginio planavimo įgyvendinimo procese;

10.10. dirba finansinio valdymo apskaitos sistemoje (FVAS) įgyvendinant strateginio planavimo principus;

10.11. rengia ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos interneto portalo strateginio planavimo skilčiai;

10.12. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitą;

10.13. teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus dėl strateginio planavimo proceso tobulinimo;

10.14. rengia Konkurencijos tarybai suteiktos savivaldybės įmonėms valstybės nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio ataskaitas;

10.15. vykdo valstybės pagalbos gavėjams suteiktos valstybės (de minimis) pagalbos registraciją Suteiktos valstybės pagalbos registre;

10.16. tvarko suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos duomenų apskaitą;

10.17. rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos, mero, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus;

10.18. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurį parengė;

10.19. tvarko  strateginio planavimo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

10.20. rengia atsakymus į asmenų prašymus, skundus, pranešimus;

10.21. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje.

11. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir užduotis pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai.