Romualda Poškevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 24 732
El. paštas: romualda.poskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 432
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, analizuojant ir įgyvendinant miesto plėtros ir veiklos klausimus, administruoti valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos duomenis Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje ir suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos apskaitos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo patirtį.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius strateginio planavimo sritį, biudžeto sudarymą ir vykdymą,  Europos Komisijos reglamentus dėl nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

8.2. bendrauti, bendradarbiauti;.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

9.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

10.1. analizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

10.2. dalyvauja tobulinant miesto strateginį plėtros planą, teikia turimą informaciją plano rengėjams;

10.3. dalyvauja rengiant strateginio plėtros plano priežiūros ataskaitas;

10.4. dalyvauja rengiant ir tikslinant regiono plėtros planą;

10.5. rengia strateginio veiklos plano projektą;

10.6. dalyvauja rengiant metinę strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitą;

10.7. teikia savivaldybės administracijos skyriams, įmonėms, įstaigoms metodinę pagalbą ir konsultacijas veiklos programų rengimo ir vykdymo klausimais;

10.8. konsultuoja savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius diegiant veiklos vertinimo kriterijus, vykdant jų stebėseną;

10.9. kaupia, sistemina, analizuoja finansinę, ekonominę ir kitą informaciją reikalingą  strateginio planavimo įgyvendinimo procese;

10.10. dirba finansinio valdymo apskaitos sistemoje (FVAS) įgyvendinant strateginio planavimo principus;

10.11. rengia ir teikia informaciją savivaldybės administracijos interneto portalo strateginio planavimo skilčiai;

10.12. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitą;

10.13. teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus dėl strateginio planavimo proceso tobulinimo;

10.14. rengia Konkurencijos tarybai  suteiktos savivaldybės įmonėms valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio ataskaitas;

10.15. vykdo valstybės pagalbos gavėjams suteiktos valstybės pagalbos ir (de minimis) pagalbos registraciją Suteiktos valstybės pagalbos registre pagal skyrių pateiktą informaciją;

10.16. tvarko suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos duomenų apskaitą;

10.17. planuoja ir rengia dokumentus investicinių projektų įtraukimui į planuojamų metų Valstybės investicijų programą;

 10.18. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų, finansuojamų iš Valstybės investicijų programos, įgyvendinimą.

10.19. rengia savivaldybės tarybos, kolegijos, mero, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus;

10.20. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurį parengė;

10.21. tvarko  strateginio planavimo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

10.22. rengia atsakymus į asmenų prašymus, skundus, pranešimus;

10.21. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.