Rasa Pikšilingienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: Vaiko auginimo atostogos
El. paštas: rasa.piksilingiene@alytus.lt
Kabinetas: 421

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. DP-165-(4.26)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

                     

PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę, vykdyti gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimą.

 

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių parinkimo funkcijas.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės ar viešojo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities  statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją, Daugiabučių namų savininkų bendrijų, Statybos įstatymus, kitus tesės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybas, statybos techninių reglamentų reikalavimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Mokėti:

8. 1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

8. 2. dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu.

        

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

10.1. vykdo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių parinkimą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties;

10.2. vykdo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;     

10.2.1. inicijuoja ir organizuoja priežiūros ir kontrolės tvarkos kūrimą;

10.2.2. tikrina gautus skundus ir pranešimus dėl gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos;

10.2.3. inicijuoja ir organizuoja savivaldybėje esančių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkų mokymą ir informavimą aktualiais klausimais;

10.3. dalyvauja Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių organizuojamuose susirinkimuose.

11. Vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras.

12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

13. Dalyvauja savivaldybės tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra.

14. Nagrinėja asmenų (pareiškėjų) ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo pareiškėjui projektus.

15. Rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo veiklos srities klausimais.

16. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

17. Asmeniui, padariusiam administracinį teisės pažeidimą, pagal kompetenciją surašo administracinį teisės pažeidimo protokolą.

18. Pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

19. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

20. Vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti.

21. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.