Ramunė Petuškaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 121, mob. tel. 8 665 19 044
El. paštas: ramune.petuskaite@alytus.lt
Kabinetas: 106
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. balandžio 14 d.

įsakymu Nr. DP-188-(4.26)

 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausioji specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – investicijų pritraukimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo srities išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1-erių metų patirtį Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo socialinės bei sveikatos apsaugos srityse.

6.3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sveikatos ir socialinę apsaugą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europ0s Sąjungos struktūriniais fondais bei programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.

6.4. Mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu.

6.5. Gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

6.6. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, išvadas.

6.7. Mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiąsias (investicijų pritraukimo) savivaldybės veiklos funkcijas:

7.1. organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti sveikatos ir socialinės apsaugos srityse (galimybių studijų,  investicinių projektų) rengimą.

7.2. analizuoja ir vertina parengtas galimybių studijas.

7.3.dalyvauja savivaldybės ir regioninių programų ir projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, rengime.

7.4. rengia sveikatos, socialinės apsaugos sričių projektų paraiškas, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

7.5. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą.

7.6. dalyvauja projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, priežiūros komitetų veikloje.

7.7. rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais.

7.8. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

7.9. renka ir rengia informaciją Investicijų skyriaus rengiamoms ataskaitoms.

7.10. administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų

7.11. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

7.12. rengia ES lėšomis finansuojamų projektų projektinius pasiūlymus;

7.13 atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.