Rasma Paužienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 138, mob. tel. +370 608 13887
El. paštas: rasmute.pauziene@alytus.lt
Kabinetas: 421
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

 3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo  pareigybė reikalinga rengti ir įgyvendinti savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir  disponavimo juo tvarką, Turto valdymo programą, organizuoti ir vykdyti savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, vykdyti Valstybės paramos būstui įsigyti  ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatas dėl  gyvenamojo ploto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis bei pardavimo rinkos kaina ir dėl valstybės parmos būstui įsigyti, sudaryti grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų sąrašus ir išnuomoti jiems gyvenamąsias patalpas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

                  

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisės aktų nustatyta tvarka, socialinio būsto, gyvenamojo ploto privatizavimo (pardavimo), dokumentų asmenims (šeimoms), turintiems (čioms) teisę į lengvatinį kreditą gyvenamajam būstui įsigyti bei teisę į subsidiją  tvarkymo, Turto valdymo programos rengimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų sričių išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip trejų  metų darbo patirtį iš jų 1 metų viešojo administravimo srityje.

8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Gebėti taikyti teisės aktus reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarką, verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką, viešųjų įstaigų bei bendrovių veiklą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus, planuoti ir organizuoti darbą.

11. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus uždavinių turto valdymo klausimais įgyvendinimą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

12.1. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais ir teikia dėl jų išvadas;

12.2. kontroliuoja asmenų, turinčių teisę ir pageidaujančių valstybės paramos, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, sąrašų sudarymą;

12.3. rengia socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą;

12.4. rengia bendrabučių gyvenamųjų patalpų nuomos taisykles;

12.5. nagrinėja valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo savivaldybės įstaigoms klausimus;

12.6. rengia savivaldybei perduoto valstybės turto perdavimo ir priėmimo aktus savivaldybės įstaigoms;

12.7. rengia valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, perdavimo savivaldybės įstaigoms panaudos sutartis;

12.8. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašus;

12.9. rengia suvestinę ataskaitą apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir valstybės turtą, kurį savivaldybė valdo patikėjimo teise;

12.10. rengia ir įgyvendina Turto valdymo programą;

12.11. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo ir disponavimo klausimais.

13. Siekdamas užtikrinti kitų skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą vedėjo pavaduotojas:

13.1. rengia  ir tvarko savivaldybės gyvenamojo ploto privatizavimo (pardavimo) dokumentus (organizuoja gyvenamųjų patalpų  kadastro duomenų tikslinimą, apskaičiuoja  privatizuojamų patalpų kainą, organizuoja rinkos vertės nustatymą, teikia užsakymus notarų biurams dėl pažymų sandoriams išdavimo, teikia dokumentus privatizuojamo (parduodamo) gyvenamojo ploto pirkimo ir pardavimo  sutartims sudaryti);

13.2. priima ir nagrinėja dokumentus asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti,  teikia informaciją būsto kreditavimo klausimais;

13.3. bendradarbiauja  su kreditą teikiančiais bankais;

13. 4. dalyvauja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organų, į kuriuos paskirtas, veikloje;

13.5. rengia ir surašo valstybės  turto (neprivatizuotų savivaldybės gyvenamųjų patalpų su jomis priklausančiais inžineriniais tinklais ir įrenginiais, gyvenamųjų namų valdose esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių), priskiriamo  savivaldybės nuosavybėn, priėmimo ir perdavimo aktus;

13.6. rengia ir  teikia lėšų poreikį dėl socialinio būsto fondo plėtros Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

13.7. tvarko grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, norinčių išsinuomoti Alytaus mieste butus, sąrašą, organizuoja šių butų viešąjį pirkimą;

13.8. vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, savo funkcijoms vykdyti;

13.9. kontroliuoja savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių vykdymą,  nuomos mokesčių mokėjimą, rengia  įspėjimus nuomininkams ir teikia dokumentus Teisės skyriui dėl nuomos sutarčių nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų;

13.10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (pareiškėjų) prašymus, pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

13.11. dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas, veikloje;

13.12. Bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijų valstybės tarnautojais, perimdamas jų patirtį turto valdymo klausimais;

13.13. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių  asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

13. 14. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

13.15. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.