Romualdas Paulauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 179, mob. tel. 8 686 97 433
El. paštas: romualdas.paulauskas@alytus.lt
Kabinetas: 215
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymu Nr. P-248

 

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II.  PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Teisės skyriaus nuostatuose numatytoms skyriaus funkcijoms, vykdyti, teikti pagrįstas teisines išvadas dėl nagrinėjamų klausimų, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo.   

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą (vientisų studijų vienpakopį arba teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius).

7. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą.

8. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, sprendžiant  savivaldybės veiklos klausimus.

9. Gebėti savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais.

10. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas teisiškai pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

11. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus.

12. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Vyriausiasis specialistas:

13.1. nagrinėja, derina jam priskirtų sričių savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sandorių projektus ir teikia dėl jų teisines išvadas;

13.2. pagal skyriaus vedėjo nurodymą rengia teismams reikiamus dokumentus, mero įgaliotas atstovauja savivaldybei teismų institucijose;

13.3. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, darbe;

13.4. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

13.5. esant abejonių, tikrina teikiamų derinti dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

13.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

13.7. teisiškai konsultuoja jam priskirtų savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

13.8. administracijos direktoriui pavedus, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

13.9. koordinuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei deleguotų funkcijų vykdymą pagal Teisės skyriaus vedėjo nurodymus;

13.10. teikiant pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams savivaldybės administracijoje paaiškėjus, kad reikės antrinės teisinės pagalbos, padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

13.11. vykdo kitas skyriaus vedėjo paskirtas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS  

 

14. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.