Rasa Ogulevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 123, mob. tel. 8 620 24 578
El. paštas: rasa.oguleviciene@alytus.lt
Kabinetas: 101
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 29 d.

įsakymu Nr. DP-103-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1221

redakcija)

 

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip vykdomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė bei pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymui Savivaldybės teritorijoje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – kontroliavimo, kaip laikomasi Savivaldybės patvirtintų taisyklių ir kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, administracinio poveikio priemonių taikymo ir pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo Savivaldybės teritorijoje, funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities   išsilavinimą.

7. Turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinės teisės pažeidimų kodeksą. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymus, Mobilizacijos ir mobilizacinio rengimo įstatymus, Kelių priežiūros vadovą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su miesto sanitarine želdynų ir želdinių priežiūra, Kelių eismo taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

9.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus.

11. Dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

12. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

13.1. Prižiūri ir kontroliuoja, kaip mieste įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė;

13.2. Prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reglamentuojančių:

13.2.1. Alytaus miesto tvarkymą ir švarą,

13.2.2. atliekų tvarkymą,

13.2.3. želdynų ir želdinių apsaugą ir priežiūrą,

13.2.4. gyvūnų laikymą ir priežiūrą,

13.2.5. kelio ženklų ir kitų eismo reguliavimo priemonių įrengimą, transporto priemonių stovėjimą kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje, pastebėjęs šiuos pažeidimus, informuoja atsakingą Miesto ūkio skyriaus specialistą ir Kelių policiją.

13.3. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje savo kompetencijos ribose atlieka patikrinimus, taiko administracinio poveikio priemones.

13.4. Asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.

13.5. Organizuoja ir vykdo reidus, patikrinimus pažeidimams išsiaiškinti, organizuoja ir koordinuoja patikrinimus, vykdomus kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais);

13.6. Pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda skyriaus vedėjui.

13.7. Nuolat bendrauja su Alytaus apskrities policijos komisariatu, organizuoja ir kontroliuoja informacijos savo kompetencijos klausimais gavimą, teikia policijai aktualią informaciją, perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru ir kitomis valstybinėmis institucijomis;

13.8. Teikia siūlymus Saugaus eismo komisijai dėl tvarkos mieste užtikrinimo;

13.9. Nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus, vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.

13.10. Administracinės teisės pažeidimų bylas, kurių neįgalioti nagrinėti, persiunčia svarstyti pagal kompetenciją.

13.11. Patikrinimų metu pastebėjęs taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pažeidimus, už kurių  laikymosi priežiūrą yra atsakingi kiti Miesto ūkio ar kito skyriaus specialistai arba jis nėra įgaliotas surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą, raštu informuoja atitinkamo skyriaus vedėją;

13.12. Atlieka nutarimų vykdymo kontrolę.

13.13. Organizuoja prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti.

14. Vykdydamas Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo nuostatas atlieka šias funkcijas:

14.1. Renka duomenis ir kitą informaciją, reikalingą savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti, vyriausybės nustatyta tvarka rengia institucijos mobilizacijos planą;

14.2. vykdo valstybės mobilizacijos planą ir savo mobilizacijos planą, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus;

14.3. teikia kitiems mobilizacijos sistemos subjektams reikalingus duomenis ir informaciją;

14.4. teikia siūlymus dėl valstybės mobilizacijos plano keitimo;

14.5. Vyriausybės nustatyta tvarka sudaro ir tvarko savo institucijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinį mobilizacinio personalo rezervą;

14.6. nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį pavestoms funkcijoms atlikti paskelbus mobilizaciją ir (ar) teikiant priimančiosios šalies paramą;

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.8. atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;

14.9. Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme nustatytais atvejais naudoja institucijos civilinį mobilizacinio personalo rezervą;

14.10 atlieka kitas Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas mobilizacijos, demobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijas;

14.11. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus ir pratybas savivaldybėje;

14.12. dalyvauja vykdant savivaldybės mobilizacijos planą.

14.13. teikia reikalingą informaciją Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos.

15. Nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo asmenims projektus.

16. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo, inicijuoja, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją.

17. Dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra įrašytas, darbe.

18. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

19. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

20. Rengia skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui