Rima Ničajienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 667mob. tel. 8 616 86 859
El. paštas: rima.nicajiene@alytus.lt
Kabinetas: 12
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas. kitą socialinę paramą ir  užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyresniojo  specialisto  veiklos sritis – socialinės  išmokos, kompensacijos, kita  socialinė parama.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį  universitetinį  arba jam prilygintą  išsilavinimą.

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo. Asmens duomenų  teisinės  apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų  vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų   tvarkymo ir apskaitos taisykles,  kitus teisės aktus,  reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

8. Gebėti :

8.l . savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. analitiškai  įvertinti ir  apibendrinti  socialines  problemas,  savarankiškai   priimti sprendimus. bendrauti , bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti :

9.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas.

9.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas  užtikrinti  Lietuvos  Respublikos  piniginės  socialinės  paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą  bei  mokėjimo  įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:

10.1. priima asmenų prašymus skirti pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

10.2. priima asmenų prašymus, susijusius su valstybės finansinės paramos suteikimu artimiesiems užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir materialinės pagalbos teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus minėtai finansinei paramai gauti;

10.3. priima asmenų prašymus, susijusius su vienkartinių pašalpų išmokėjimu žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl šių išmokų skyrimo projektus;

10.4. priima asmenų prašymus skirti vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl šių kompensacijų skyrimo projektus;

10.5. priima asmenų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas vienkartines išmokas įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų skirti šias išmokas projektus;  

10.6. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo  vandens išlaidų   kompensacijas nustatymo;

10.7. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;

10.8. priima asmenų prašymus skirti socialinę paramą mokiniams ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

10.9. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą ir tvirtina juos;

10.10. registruoja asmenų prašymus skirti socialines išmokas automatizuotos pašalpų  išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos  priėmimo tarnybos modulyje;

10.11. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia pati krinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus  duomenis tvirtina;

10.12. renka informaciją VĮ Registrų centro ir Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą asmenų turtą, jų užimtumą ir gaunamas pajamas;

10.13. apskaičiuoja ir skiria socialines išmokas;

10.14. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių  išmokų ir kompensacijų klausimais;

10.15. išduoda gyventojams, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas  socialines išmokas, suteiktą kitą socialinę paramą;

10.16. rengia dokumentus Socialinės paramos  teikimo  ir Piniginės socialinės paramos teikimo komisijoms dėl piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;

10.17. skaičiuoja  komunalinių  mokesčių   kompensacijas   Nepriklausomybės   gynėjams, nukentėjusiems nuo  1991 m. sausio  11-13 d. ir po to vykdytos  SSRS agresijos;

10.18. priima  asmenų  prašymus  skirti  vietinės  rinkliavos  už  komunalinių  atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas ir pateikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

10.19. konsultuoja   asmenis,   įmones,   įstaigas   ir   organizacijas   socialinių   išmokų   ir kompensacijų  gavimo  klausimais;

10.20. renka ir  analizuoja  duomenis   apie  socialinių   išmokų,   kompensacijų   gavėjus, sistemina juos,  rengia ataskaitas;

10.21. pagal  kompetenciją nagrinėja  asmenų prašymus  ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų  klausimais,  rengia  atsakymus  į juos.

10.22. telkia darbingo amžiaus nedirbančius ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

10.23. tikrina socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų  patikrinimo aktus;

10.24. priima asmenų prašymus iš DVS „Avilys" dėl vienkartinių išmokų vaikui gimus, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl šių išmokų skyrimo.

11. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus.

12. Pavaduoja  kitą tarnautoją  tarnybinių  komandiruočių,  ligos,  atostogų  laikotarpiu  ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

13. Sudaro bylas  ir pateikia jas  tarnautojui,  atsakingam  už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

14.  Dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe.

15. Skyriaus  vedėjui  teikia  pasiūlymus  dėl  skyriaus  veiklos  optimizavimo  ir inovacijų diegimo.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

17. Vyresnysis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.