Roberta Samuolytė – Kisielienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698
El. paštas: roberta.kisieliene@alytus.lt
Kabinetas: 5

  PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1305

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 13 d.

įsakymo Nr. DV-201

redakcija)

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

 4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga rengti skyriaus strateginės plėtros ir veiklos planus, vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoti Alytaus miesto socialinių įstaigų ir visuomeninių organizacijų socialinę veiklą, administruoti socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir kontroliuoti jų skyrimo bei mokėjimo teisingumą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vedėjo pavaduotojo veiklos sritis – rengti skyriaus strateginius plėtros ir veiklos planus, vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoti įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą, administruoti socialines išmokas, kompensacijas ir kitas socialines išmokas, kontroliuoti jų skyrimo bei mokėjimo teisingumą.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, ekonomikos arba edukologijos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines  problemas;

9.2. savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

9.3. savarankiškai planuoti savo darbą.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus teisės aktus;

10.2. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu, automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis.

11. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

12.1 rengia skyriaus strateginės veiklos plano, biudžeto socialinės apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos programos bei socialinių paslaugų plano projektus;

12.2. organizuoja socialinių programų, finansuojamų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, projektų konkursus;

12.3. koordinuoja viešųjų įstaigų (išskyrus VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrą), visuomeninių organizacijų ir kitų juridinių asmenų, gavusių finansavimą iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, socialinėse programose numatytą veiklą,  apie veiklos pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;

12.4. kaupia, sistemina ir apibendrina duomenis, susijusius su miesto socialinių paslaugų teikimu, ketvirčiui pasibaigus duomenis teikia skyriaus vedėjui;

12.5. kontroliuoja kuruojamų įstaigų bei organizacijų socialinių programų vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas;

12.6. konsultuoja kuruojamas įstaigas, visuomenines organizacijas bei kitas institucijas strateginės veiklos planų, socialinių programų ir projektų rengimo klausimais;

12.7. kontroliuoja specialistų priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo teisėtumą ir teisingumą;

12.8. pasirašo šalpos išmokų ir paramos mirties atveju išmokų sprendimus, kontroliuoja šalpos išmokų, paramos mirties atveju išmokų skyrimą ir mokėjimą;

12.9. kaupia, sistemina, apibendrina duomenis apie socialinės paramos, šalpos išmokas ir teikia skyriaus vedėjai;

12.10. rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl socialinių išmokų, šalpos išmokų  skyrimo ir mokėjimo tvarkos;

12.11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

12.12. skelbia skyriaus informacinę medžiagą savivaldybės interneto portale www.alytus.lt;

12.13. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

12.14. rengia ir įgyvendina savivaldybės Užimtumo didinimo programą bei kitas aktyvias darbo rinkos priemones, skirtas Alytaus miesto gyventojams;

12.15. vykdo Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūrą, monitoringą ir viešinimą.

13. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

14. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

15. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas valstybės tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

16. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

17. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetencija tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

19. Vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.