Rima Jučienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 197, mob. tel. 8 620 24 217
El. paštas: rimute.juciene@alytus.lt
Kabinetas: 417
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263
 

CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 14

 

II. PASKIRTIS

 

4. Pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, veiklos planų vykdymą, rekomendacijų, konsultacijų vidaus kontrolės klausimais teikimą tam, kad būtų užtikrinamas savivaldybės administracijos, jos padalinių, kitų audituojamų savivaldybės administravimo subjektų veiklos gerinimas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios srities – vidaus audito –  funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                     

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų audito arba vidaus audito patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir jos biudžeto sandarą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą ir programų vertinimą, kitą su savivalda  ir skyriui priskirtomis funkcijomis susijusią veiklą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo veiklą, gebėti įvertinti problemas ir rasti sprendimo būdus.

10. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

11. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu apibendrinti ir vertinti  informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas.

12. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.      

               

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei  vadovaudamasis vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais ir suderintu metiniu veiklos planu, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

13.1 planuoja skyriaus veiklą, rengia veiklos planus, juos raštu suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi, metinio plano projektą teikia susipažinti savivaldybės kontrolieriui ir, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, pateikia Valstybės kontrolei.

13.2. organizuoja metinio veiklos plano vykdymą;

13.3. paveda skyriaus valstybės tarnautojams atlikti veiklos plane numatytus ir neplaninius vidaus auditus, kitas teisės aktuose reglamentuotas funkcijas;

13.4. atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos veiklos specifiką, rengia ir teikia  administracijos direktoriui tvirtinti skyriaus Vidaus audito metodiką. Ji turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika;

13.5. atlieka vidaus auditus ir su tuo susijusias procedūras, esant žmogiškųjų išteklių trūkumui;

13.6. vidaus audito ataskaitose, pažymose ar raštuose teikia rekomendacijas savivaldybės administracijos, jos padalinių, kitų audituojamų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, pataria jiems vidaus kontrolės klausimais;

13.7. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

13.8. esant reikalui, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

13.9. organizuoja korupcijos rizikos valdymo ir administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo atlikimą;

13.10. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su Lietuvos Respublikos ir  užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

13.11. bendradarbiauja su Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitų

savivaldybių centralizuoto vidaus audito tarnybomis ir skyriais;

13.12.  užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

13.13. atlieka vidaus auditorių atliktų vidaus auditų ir darbo dokumentų peržiūrą, teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą;

13.14. stebėtojo teisėmis dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijose.

13.15. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus skyriuje, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo.

14. Užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklos funkcionavimą, parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus dėl skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo.

15. Vykdydamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus, parengia ir pateikia Finansų ministerijai, savivaldybės administracijos direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą. Savivaldybės tarybai metinė skyriaus veiklos ataskaita gali būti teikiama jos prašymu.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

                                     

17. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.