Regina Gutauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 122, mob. tel. 8 626 04 261
El. paštas: regina.gutauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 112
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.

įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Lygis – A.
  3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę (perduotą savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo funkciją – registruoti vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, išduoti archyvinius dokumentus, rengti skyriaus dokumentacijos planus ir dokumentų registrų sąrašus bei vykdyti kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės būklės aktų registravimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

6.3. turi būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ir asmens duomenų teisinę apsaugą;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės metrikacijos, Vardo, pavardės, tautybės keitimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

7.1. nustatytąja tvarka priima asmenis, registruoja jų prašymus;

7.2. rengia dokumentus ir išvadas Teisingumo ministerijai dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

7.3. registruoja asmens vardo, pavardės pakeitimą;

7.4. tvarko duomenis po asmens vardo, pavardės pakeitimo ir teikia juos Gyventojų registrui;

7.5. teikia Gyventojų registrui duomenis apie įregistruotus civilinės būklės aktus;

7.6. registruoja santuoką;    

7.7. rengia atsakymus į civilinės metrikacijos, prokuratūrų, teismų, migracijos, advokatų ir notarų įstaigų bei kitų institucijų raštus ir paklausimus dėl civilinės būklės aktų įrašų;

7.8. išduoda asmenims pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus;

7.9. išduoda asmenims civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas ir archyvines pažymas;

7.10. teikia metodinę pagalbą asmenims, ieškantiems archyvinių civilinės būklės aktų įregistravimo dokumentų užsienio valstybėse;

7.11. išieško iš civilinės metrikacijos įstaigų ir archyvų civilinės būklės aktų įrašus, archyvines pažymas ir liudijimus pagal asmenų prašymus;

7.12. konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;

7.13. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės funkcijas;

7.14. rengia dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus, laikino saugojimo bylų sąrašą ir nuolatinio bei ilgo saugojimo bylų apyrašus Nr. 10 ir Nr. 17;

7.15. atrenka laikino saugojimo bylas, kurių saugojimo laikas pasibaigęs, ir parengia jų nurašymo aktą;

7.16. apskaito griežtos atskaitomybės blankus ir atsako už jų saugojimą;

7.17. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka ir atsako už teisingą valstybės rinkliavos surinkimą pagal jam priskirtas funkcijas;

7.18. pagal kompetenciją rengia ir registruoja raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

 7.19. rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją apie panaudotų bei sugadintų civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimų blankų skaičių ir kitais savo kompetencijos klausimais;

7.20. atsako už jam priskirtų dokumentų teisingą parengimą laiku;

7.21. vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal šių pareigų kompetenciją.