Rasa Grėbliūnienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 685 04 071
El. paštas: rasa.grebliuniene@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. DP-537-(4.36)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 11 d.

įsakymo Nr. DV-1257

redakcija)


INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo priežiūrą bei vyriausiajam specialistui priskirtų administruoti informacinių sistemų darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių sistemų priežiūros – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
7. Turėti vienerių metų interneto portalų ir informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros, programinės įrangos diegimo darbo patirtį.
8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme priskirtas vykdyti funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
9. Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu. Gebėti versti informacinių technologijų terminiją į lietuvių kalbą.
10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.
11. Išmanyti interneto technologijas, elektroninį paštą. Turėti visų versijų „MS Windows" operacinių sistemų bei biuro programų paketų „MS Office" gilias žinias. Turėti lokalaus tinklo architektūros bei darbo su duomenų bazėmis pagrindus.

12.Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
    
12. Siekdamas užtikrinti informacinių sistemų tinkamą priežiūrą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
12.1. Administruoja savivaldybės interneto portalo www.alytus.lt turinio valdymo sistemą „Liferay". Vykdo portalo administratoriaus funkcijas ir užtikrina jo nepertraukiamą darbą. Atsako už portalo naudotojų registravimą, teisių priskyrimą bei vardų ir slaptažodžių suteikimą. Talpina atsakingų už informaciją darbuotojų pateiktą informaciją portale. Konsultuoja ir moko portalo naudotojus dėl turinio valdymo sistemos naudojimo ir informacijos į ją įkėlimo.
12.2. Administruoja buhalterinės apskaitos informacinę sistemą „BiudžetasVS", Socialinės paramos informacines sistemas SPIS bei PARAMA. Vykdo šių sistemų administratoriaus funkcijas ir užtikrina jų nepertraukiamą darbą. Diegia ir prižiūri naudotojų kompiuterizuotas darbo vietas, diegia naujus programinės įrangos komponentus serveryje. Atsako už duomenų bazių saugumą ir atsargines duomenų bazių kopijas.
12.3. Koordinuoja ir organizuoja kompiuterinės įrangos, sisteminės ir programinės įrangos naudojimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių laikymąsi ir atsako už jų teisingumą.
12.4. Pildo kompiuterinės ir įdiegtos programinės įrangos darbo vietose apskaitos korteles. Atsako už šios informacijos teisingumą. Informuoja skyriaus vedėją apie kompiuterinės technikos ir programinės įrangos esamą padėtį savivaldybėje, rengia ataskaitas ir naudojamos programinės įrangos sąrašą.
12.5. Parengia ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui perkamos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos komplektavimo aktus, vadovaudamasis pirkimo sutartimis ir sąskaitomis faktūromis.
12.6. Perskirsčius kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui jos naują buvimo vietą.
12.7. Rengia nešiojamos kompiuterinės ir programinės įrangos aktus ir atsako už jų apskaitą.
12.8. Laiku aprūpina savivaldybės administraciją eksploatacinėmis medžiagomis. Tvarko eksploatacinių medžiagų, kitų kompiuterinių priedų apskaitą.
12.9. Teikia savivaldybės administracijos ir savivaldybės pavaldžių įstaigų darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais susijusiais su priskirtomis administruoti IS;
12.10. Pildo ir laiku pateikia Vidaus administravimo skyriui Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
12.11. Nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą.
12.12. Dalyvauja komisijų, į kurias deleguotas, darbe.
12.13. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo veiklos klausimais.
12.14. Rengia technines specifikacijas ir kitus dokumentus, reikalingus viešiesiems prekių ar paslaugų pirkimams organizuoti;
12.15. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
12.16. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas, vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos klausimais.
    
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.