Raimonda Dirsienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 68 021
El. paštas: raimonda.dirsiene@alytus.lt
Kabinetas: 432
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.                     

įsakymu Nr. DV-854

                                                                                     

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti, įgyvendinti ir metodiškai vadovauti integruoto planavimo ir finansavimo modelio diegimui Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo sistemos kūrimo ir plėtojimo Alytaus miesto savivaldybėje – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo patirtį.

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo sritį, Dokumentų rengimo taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti  teisės aktus;

9.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

10.1. teikia siūlymus rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant regioninius plėtros planus, programas, strategijas;

10.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros strateginį planą, Savivaldybės vidutinės trukmės strateginį veiklos planą ir programas;

10.3. dalyvauja rengiant funkcinius planus ir programas, reikalingas miesto strateginiams plėtros tikslams įgyvendinti;

10.4. siekdamas užtikrinti strateginio veiklos plano ir programų įgyvendinimą, koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio plano rengimą, vykdo metinio veiklos plano rodiklių stebėseną bei analizę;

10.5. teikia savivaldybės skyriams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms metodinę pagalbą bei konsultuoja strateginio planavimo klausimais;

10.6. koordinuoja strateginio planavimo dokumentuose numatytų procesų įgyvendinimą;

10.7. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl:

10.7.1. strateginio planavimo proceso tobulinimo;

10.7.2. asignavimų valdytojų strateginių planų rengimo;

10.7.3. savivaldybės prioritetinių tikslų įgyvendinimo ir prioritetinių veiklos sričių finansavimo;

10.8. dalyvauja programinio biudžeto sudarymo procese;

10.9. analizuoja ir sistemina informaciją apie išorinius ir vidinius veiksnius, jų kaitą ir įtaką miesto plėtrai ir strateginių planų įgyvendinimui, atlieka kitus teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su Savivaldybės strateginiu planavimu;                            

10.10. siekdamas vieningo dokumentų valdymo, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, aiškinamuosius ir kitus raštus pagal savo kompetenciją;

10.11. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektus, kuriuos parengė;

10.12. bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo ir miesto plėtros klausimais;

10.13. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę bei kitokią informaciją, kurios reikia darbui organizuoti;

10.14. operatyviai ir kokybiškai sprendžia darbo klausimus, laikosi nustatytų terminų ir kontrolės reikalavimų;

10.15. nagrinėja ir taiko savo darbe kitų šalių ir miestų strateginio planavimo patirtį;

10.16. planuoja ir rengia dokumentus investicinių projektų įtraukimui į planuojamų metų Valstybės investicijų programą;

10.17. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų, finansuojamų iš Valstybės investicijų programos, įgyvendinimą.                        10.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.