Rūta Briliauskienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 119, mob. tel. 8 610 30 961
El. paštas: ruta.briliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 114

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.

įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo funkcijas – registruoti santuokos sudarymą ir santuokos nutraukimą, įtraukti į apskaitą bažnyčiose ir užsienio valstybėse sudarytas santuokas, įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse nutrauktas santuokas bei vykdyti kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas, nesant skyriaus vedėjo, vykdyti jo funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės būklės aktų registravimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį;

6.3. turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens duomenų teisinę apsaugą, gyventojų registrą ir gyvenamosios vietos deklaravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės metrikacijos, Vardo, pavardės, tautybės keitimo, Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisykles;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą,  priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti  išvadas ir dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

7.1. priima prašymus įregistruoti santuoką, registruoja santuoką;

7.2. priima prašymus įregistruoti santuokos nutraukimą;

7.3. vykdo teismų sprendimus dėl santuokos nutraukimo, registruoja santuokos nutraukimą;

7.4. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėse sudarytas santuokas;

7.5. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėse nutrauktas santuokas;

7.6.  įtraukia į apskaitą Alytaus miesto bažnyčiose sudarytas santuokas;

7.7. vykdo teismų sprendimus dėl įvaikinimo, registruoja įvaikinimą;

7.8. tvarko duomenis, pasikeitus asmenų civilinei būklei, ir teikia juos Gyventojų registrui;

7.9. teikia Gyventojų registrui duomenis apie įregistruotus civilinės būklės aktus;

7.10. konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;

7.11. apskaito jam perduotus griežtos atskaitomybės blankus ir atsako už jų saugojimą;

7.12. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės funkcijas;

7.13. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka ir atsako už teisingą valstybės rinkliavos surinkimą pagal jam priskirtas funkcijas;

7.14. rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją apie panaudotus bei sugadintus civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimų blankus ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

7.15. pildo skyriaus tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.16. teikia skyriaus informaciją Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje;

7.17. atsako už jam priskirtų dokumentų teisingą parengimą laiku;

7.18. kuruoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų teikimą asmenims, esant būtinumui tvarko gyvenamosios vietos duomenis gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje;

7.19. laikinai  nesant skyriaus vedėjo atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

7.20. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir rezoliucijomis nustatytus pavedimus ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus veiklos kompetenciją.