Rimvyda Ališauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 177, mob. tel. +370 676 41646
El. paštas: rimvyda.alisauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 423

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 5 d.

įsakymu Nr. DV-576

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 10 d.

įsakymo Nr. DV-588

redakcija)

 

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Švietimo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Švietimo skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas, siekiant efektyvios Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo vadybos – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.

8. Žinoti ir gebėti taikyti praktiškai švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, kalbos kultūros normas reglamentuojančius dokumentus. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymu.

9. Gebėti:

9.1. planuoti ir organizuoti Švietimo skyriaus darbą, vykdant jo nuostatuose nustatytas funkcijas;

9.2. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

9.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.4. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, daryti išvadas ir rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymu;

10.2. dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

10.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti Švietimo skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas: 

11.1. vadovauja Švietimo skyriui, koordinuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių vadybinę veiklą pagal savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją, siekia užtikrinti demokratinį švietimo įstaigų valdymą;

11.2. organizuoja valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, užtikrina jų stebėseną ir priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėseną ir priežiūrą reglamentuojančius dokumentus, nustatytą švietimo įstaigų vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinio vertinimo metodiką ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą, siekia kuo efektyvesnės švietimo įstaigų veiklos;

11.3. analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai  savivaldybės teritorijoje, vertina švietimo būklę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, siekia, kad tie poreikiai būtų kuo labiau tenkinami;

11.4. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtus savivaldybės investicinius projektus, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

11.5. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas metinių įstaigų veiklos užtikrinimo priemonių ir kitų tikslinių švietimo priemonių parengimo klausimais;

11.6. teikia tikslinius švietimo projektus (priemones) savivaldybės tarybai tvirtinti pagal kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą;

11.7. teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

11.8. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas, užtikrina, kad informacija būtų tiksli ir lengvai prieinama;

11.9. teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, užtikrina, kad ji būtų tiksli ir pateikiama laiku;

11.10. organizuoja švietimo stebėseną vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais valstybės švietimo stebėsenos dokumentais ir administracijos direktoriaus patvirtintu Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašu, siekia, kad tinkamai būtų išanalizuota ir įvertinta savivaldybės švietimo būklė bei prognozuojami jos pokyčiai;

11.11. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorius ir bendruomenes švietimo organizavimo, švietimo pagalbos teikimo ir švietimo priežiūros vykdymo klausimais, siekia kuo efektyvesnės švietimo įstaigų veiklos;

11.12. organizuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų atestavimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, sudaro sąlygas įstaigų vadovams atestuotis Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos nustatytu laiku.

11.13. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais, asmeniškai atsako už  paties parengtų projektų teisingumą;

11.14. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas, kitus švietimo teikėjus savivaldybės, šalies ir tarptautinių projektų rengimo ir pateikimo klausimais, koordinuoja jų įgyvendinimą;

11.15. pagal kompetenciją leidžia įsakymus švietimo organizavimo, švietimo pagalbos teikimo ir švietimo priežiūros vykdymo klausimais, kuriuos privalo vykdyti Švietimo skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos;

11.16. rengia Švietimo skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;

11.17. rengia savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra savivaldybės taryba, direktorių pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės merui, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;

11.18. rengia savivaldybės švietimo viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybės taryba, direktorių pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos tvirtinti visuotiniams dalininkų susirinkimams, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;

11.19. paskiria atsakingus asmenis lydėti mokinius, vykstančius į dalykinių olimpiadų, kitų renginių šalies etapą, kai mokiniai vyksta iš kelių mokyklų, o kai mokiniai vyksta iš vienos mokyklos, atsakingą asmenį juos lydėti skiria tos mokyklos direktorius;

11.20. deleguoja atstovus įvertinti mokytojo, pretenduojančio įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą;

11.21. apdovanoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais švietimo įstaigų vadovus už sėkmingą švietimo vadybinį darbą, mokytojus už kūrybišką pedagoginį darbą ir gerus darbo rezultatus, kitus darbuotojus už gerai atliekamas pareigas ir mokinių tėvus už tinkamą vaikų auklėjimą;

11.22. apdovanoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais mokinių olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų ir kitų renginių miesto etapo 1–3 vietų laimėtojus;

11.23. įgaliojus savivaldybės merui, jeigu mokyklose trūksta kvalifikuotų specialistų, gali derinti didesnį kaip 36 valandų per savaitę pedagoginio darbo krūvį, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę;

11.24. koordinuoja Švietimo skyriaus ir savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendradarbiavimą su savivaldybės administracijos kitais padaliniais, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, siekia, kad keliami klausimai būtų išspręsti efektyviai ir laiku;

11.25. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus švietimo organizavimo, švietimo pagalbos teikimo ir švietimo priežiūros vykdymo savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose klausimais, užtikrina, kad jiems bus atsakyta kompetentingai ir teisės aktų nustatytu laiku;

11.26. dalyvauja komitetų, tarybos, posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.27. vykdo administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekia Savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje nustatytų prioritetinių krypčių, iškeltų uždavinių ir numatytų priemonių įgyvendinimo;

11.28. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Švietimo skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Švietimo skyriaus darbą.