Rasa Abramavičiūtė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 139, +370 676 17057
El. paštas: rasa.abramaviciute@alytus.lt
Kabinetas: 418

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. DV-364


TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Vietos savivaldos, Paslaugų, Energetikos įstatymų nuostatas, susijusias su leidimų verstis mažmenine ir didmenine nefasuotų naftos produktų, mažmenine ir didmenine suskystintų naftos dujų prekyba, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose administravimu.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias  pareigas   einantis   valstybės  tarnautojas  vykdo  specialiosios  veiklos  srities – leidimų verstis mažmenine ir didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais bei suskystintosiomis  naftos dujomis išdavimo, keitimo, sustabdymo, prekybos leidimų ir paslaugų teikimo viešosiose miesto vietose išdavimo, vartotojų teisių gynimo, mažųjų loterijų administravimo ir organizavimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo darbo patirtį.
8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti  Rinkliavų, Energetikos, Paslaugų įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekybą, licencijų ir leidimų išdavimo tvarką, licencijuojamąją veiklą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
9. Gebėti savarankiškai analizuoti, planuoti ir organizuoti savo veiklą bei rengti analitinę medžiagą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.
10. Mokėti:
10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;
10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
11.1. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo atliekamų funkcijų klausimais ir teikia dėl  jų išvadas;
11.2. nagrinėja prašymus, dokumentus ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis bei nefasuotais naftos produktais išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo projektus;
11.3. nagrinėja įmonių paraiškas ir pateiktus dokumentus ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl licencijų organizuoti mažąsias loterijas, išdavimo, papildymo,  patikslinimo, dublikatų išdavimo, licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų panaikinimo projektus;
11.4. registruoja licencijas organizuoti mažąsias loterijas;
11.5. informuoja VĮ Registrų centrą apie šiame pareigybės aprašyme išvardytų licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, išduotus, panaikintus, sustabdytus leidimus nefasuotų naftos produktų prekyba bei suskystintų naftos dujų prekyba;
11.6. skelbia ir atnaujina informaciją apie išduotas licencijas ir leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis bei nefasuotais naftos produktais interneto portale www.verslovartai.lt;
11.7. rengia leidimus prekiauti ir  teikti paslaugas miesto viešosiose vietose Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių  nustatyta tvarka;
11.8. apskaičiuoja vietinių rinkliavų už leidimus prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose dydžius  ir kontroliuoja jų sumokėjimą;
11.9. rengia ir atnaujina Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus  miesto viešosiose vietose taisykles;
11.10. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų dydžio nustatymo už leidimus prekiauti, teikti  paslaugas, organizuoti komercinius renginius miesto viešosiose vietose;
11.11. rengia paklausimus valstybės institucijoms dėl šiame pareigybės aprašyme išvardytų leidimų, licencijų išdavimo;
11.12. analizuoja kontroliuojančių institucijų pateikiamas pretenzijas ir rengia raštus dėl galimo nefasuotų naftos produktų bei suskystintų naftos dujų prekybos leidimų sustabdymo ir panaikinimo;
11.13. dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos darbe, rengia aktus, administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektus ir su jais susijusius dokumentus;
11.14. vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto, liekamųjų medžiagų nurašymo ir pardavimo viešajame prekių aukcione procedūras;
11.15.  nagrinėja prašymus, susijusius su mažmeninės prekybos, daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių vykdymu, kad būtų užtikrintos vartotojų teisės, ir  pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į juos;
11.16. konsultuoja verslininkus ir miesto gyventojus pareigybės aprašyme nurodytos veiklos srities klausimais;
11.17. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, vykdomų funkcijų ;
11.18. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;
11.19.  dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;
11.20. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro bylas;
11.21. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažosios vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti;
11.22. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;
11.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.