Paslauga SPS17

Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

 • Elektroninė paslauga

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Šalpos našlaičių pensiją gauti turi teisę mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai), kurie yra:

  1. nesukakę 18 metų.

  2. sukakę 18 metų, nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti šalpos našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresni negu 24 metų.

  3. sukakę 18 metų ir yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d.  – invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir, jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Dokumentai, patvirtinantys įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą,  jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas.

  4. Jeigu dėl šalpos našlaičio pensijos skyrimo kreipiasi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų, šių asmenų asmens tapatybės dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšius ir globos ar rūpybos nustatymą.

  5. Dokumentas, patvirtinantis asmens, už kurį prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją, mirties faktą, arba šio dokumento kopija.

  6. Dokumentas, patvirtinantis tėvystės ( motinystės) ryšį su mirusiuoju, arba šio dokumento kopija.

  7. Švietimo įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, arba šio dokumento kopija.

  8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su jo neįgalumu (invalidumu).

  9. Socialinės globos, švietimo įstaigos ar palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės  išduota pažyma atitinkamai apie tai, kokios paslaugos asmeniui teikiamos socialinės globos įstaigoje, kokį išlaikymą asmuo gauna švietimo įstaigoje arba iš kokių lėšų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai.

  10. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (www.sodra.lt);

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (www.gyvreg.lt).

  3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba-dėl darbingumo lygio nustatymo (www.ndnt.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Budzilienė

  Tel. (8 315) 56 664

  El. p. jurate.budziliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Donata Ambrulevičienė

  Tel. (8 315) 56 664

  El. p. donata.ambrulevičienė@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  10 darbo dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

   

  Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus.

  Šalpos našlaičių pensijos skiriama ir mokama 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio kiekvienam vaikui.

  Kai ši pensija skiriama 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 šalpos pensijų bazės skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2018-01-17

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.