Paslauga SPS16

Šalpos pensijos skyrimas

 • Elektroninė paslauga

 • Paslaugos rezultatas

  Pensija. Neigiamu atveju – atsakymas.

 • Apibūdinimas

  Šalpos neįgalumo pensiją turi teisę gauti:

  1. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas.

  2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai.

  3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. slaugė vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba asmenis, tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios invalidus). Už vieno neįgalaus asmens (invalido) slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui.

  4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo.

  5. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 2–4 punktuose.

  Šalpos senatvės pensiją turi teisę gauti:

  1.Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra sukakę Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą pensijos amžių ir ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis.

  2. Motinos pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių.

  3. Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 1 ir 2 punktuose.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Neįgalaus vaiko/įvaikio gimimo liudijimai arba vaikų gimimo liudijimai.

  4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos  išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma.

  5. Pranešimas iš asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos (tik daugiavaikėms motinoms kreipiantis dėl šalpos pensijos).

  6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduota pažyma, patvirtinanti, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

  7. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų – valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų – finansuojama ši įstaiga. Kai šie asmenys auklėjami, mokomi ar ugdomi stacionariose švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, kurios visiškai finansuojamos iš valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto, pateikiama šių įstaigų pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna – visišką ar dalinį.

  8. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

   

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (www.sodra.lt).

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties ( www.gyvreg.lt).

  3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba-dėl darbingumo lygio nustatymo (www.ndnt.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Budzilienė

  Tel. (8 315) 56 664

  El. p. jurate.budziliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Donata Ambrulevičienė

  Tel. (8 315) 56 664

  El. p. donata.ambrulevičienė@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  10 darbo dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

   

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  Šalpos pensija mokama už praėjusį mėnesį. Dėl šalpos pensijos kreipiasi pats asmuo arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo. Dėl asmens, neturinčio 18 metų, gali kreiptis vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų ar rūpintojas).

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2018-04-05

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.