Paslauga SPS14

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 • Elektroninė paslauga

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Išmoka skiriama vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

  4. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.

  5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.

  6. Pažyma iš Vaikų išlaikymo fondo, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos kai išlaikymas mokamas išskaičiuojant  iš darbo užmokesčio ir kita .

  7. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio ugdymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.

  8. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose .

  9. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (www.sodra.lt).

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (www.gyvreg.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. rima.nicajiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Elena Rudnickienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. elena.rudnickiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Vansauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. ausra.vansauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Petrauskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. lina.petrauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Kiguolienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. grazina.kiguoliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Sredzinskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. daiva.sredzinskiene@alytus.lt 

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  30 kalendorinių dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  Globos išmokos skiriamos:

  1. Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI)  išmoka per mėnesį.

  2. Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje (pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgau kaip iki 24 metų, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 BSI dydžio išmoka.

  3. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra mokamas 4 BSI dydžio  globos (rūpybos) tikslinis priedas.4. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

  Vaikui, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) mokymo įstaigų bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, skiriama 2 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

  4. Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2017-11-27

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.