Paslauga ETS7

Pažymų asmenims, turintiems teisę į valstybės teikiamą paramą būstui įsigyti, išdavimas

 • Paslaugos rezultatas

  Pažyma apie asmens (šeimos) teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą arba pažyma apie 10 arba 20 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti

 • Apibūdinimas

  Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti.

  Asmens prašymas išduoti pažymą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per įgaliotą atstovą). Prašymą pateikusiam asmeniui įteikiamas informacinis lapelis

  Pažyma išduodama asmeniui atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.

 • Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-01 nutarimas Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo".

  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-02-15 įsakymas Nr. A1-63 „Dėl valstybės iš dalies  kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2018 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo".

  4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-12-30 įsakymas Nr. A1-702 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „ Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Nustatytos formos  prašymas.

  2. Pažyma apie asmens (šeimos) deklaruotą gyvenamąją vietą. Gavusi asmens (šeimos) rašytinį sutikimą, informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybė gauna pati.

  3. Deklaracija apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių)  už  praėjusius kalendorinius metus gautas pajamas ir turtą iš vietos mokesčio administratoriaus su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Forma: FR- 0001

  4. Pažyma iš valstybės įmonės Registrų centro apie visų šeimos narių (įskaitant vaikus) vardu registruotą turimą, pastaruosius  5 metus turėtą  nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina..

  5. Prireikus – dokumentus, patvirtinančius nustatytą neįgalumo lygį (pažyma asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažyma (nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus) (kopija).

  6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos (mirties liudijimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo, teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo).

  7. Santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijos.

 • Paslaugos teikėjas

  Turto valdymo ir verslo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Versockienė

  Tel. (8 315) 55 141

   El. p. danguole.versockiene@alytus.lt

   

  Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Baliukonienė

  Tel. (8 315) 55 141

   El. p. laimute.baliukoniene@alytus.lt

   

 • Paslaugos vadovas

  Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė

  Tel. (8 315) 55 115

  El. p. aukse.juoniene@alytus.lt

 • Trukmė

  Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų priėmimo.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  (III) dvipusės sąveikos lygis – paslaugos gavėjui suteikiama galimybė užpildyti formą internete ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektronine forma.

 • Teikimo ypatumai
  Asmuo per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo turi pateikti ją būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška. 
  Valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms ir asmenims:
  - kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už paskutinius kalendorinius metus prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nustatyti pajamų ir turto dydžiai:
  - asmens be šeimos grynosios metų pajamos – 10 736 eurų ir turtas – 15 738 eurų.
  - dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos – 15 006 eurų ir turtas – 31 964 eurų.
  - keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metų pajamos vienam asmeniui – 18 056 eurų ir turtas – 42 578 eurų.
  - šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metų pajamos vienam asmeniui – 3 050 eurų ir turtas – 10 126 eurų.
  Asmens (šeimos) grynosios pajamos apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalį.
   Parama teikiama, jei asmuo (šeima) įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
  - neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
  - turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti);
  - neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams). 
  Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, teisę į subsidiją turi:
   1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
   2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos. 
   Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus 2018 m. teikia:
  1. AB SEB bankas;
   2. Akademinė kredito unija;
   3. Anykščių kredito unija;
   4. Aukštaitijos kredito unija;
   5. Centro kredito unija;
   6. Grigiškių kredito unija;
   7. Kredito unija „Tikroji viltis"
   8. Kretingos kredito unija.
   9. Luminor Bank AB;
  10. Panevėžio kredito unija;
  11. Sedos kredito unija;
  12. „Swedbank"AB;
  13. Šilutės kredito unija.
  Jeigu būsto kredito gavėjas teisę į šią subsidiją įgijo po to, kai gavo valstybės remiamą būsto kreditą, suteiktą iš bankams pagal savivaldybei nustatytą kredito limitą, subsidija apskaičiuojama nuo kredito likučio sumos. Kredito gavėjas turi būti įvykdęs visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį ir turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal kredito gavėjo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą su rašytiniu prašymu patvirtinti jo teisę į šią subsidiją.
 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas AMSA teikiamų paslaugų registre TPA (byla Nr. 6.47) ir saugomas byloje Nr.6 46 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai".
  Paslaugos dokumentai saugomi byloje Nr. 18.13 „Asmenų (šeimų), turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, dokumentai ir pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti registras KTP"

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2018-05-04

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.