Parama verslui


 • Kontaktai
  Andrė Zenevičienė, vyriausioji specialistė
  Turto valdymo ir verslo skyrius
  Telefonas: (8 315) 55 139, mob. tel. +370 620 24409
  El. paštas: andre.zeneviciene@alytus.lt
  Kabinetas: 413
 • Teisinė informacija
 • Veikla

  Alytaus  miesto savivaldybė lėšas kompensavimo būdu gali skirti SVV subjektams:

  • įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti – kai savivaldybė pareiškėjui kompensuoja iki 350 eurų dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų. Pradines steigimosi išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas (šioms išlaidoms gali būti kompensuota iki 100 Eur ir darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidoms iki 250 Eur):

  1.1. įmonė turi būti įregistruota Alytaus mieste ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo skirti lėšų iš Verslo skatinimo programos (toliau – prašymas skirti lėšų) pateikimo dienos;

  1.2. kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei;

  1.3. įmonė privalo realią ūkinę veiklą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įmonės įsteigimo dienos ir pasibaigus finansiniams metams sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti finansinės atskaitomybės dokumentus;

  1.4. išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjai yra fizinis (-iai) asmuo (-enys);

  verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinei paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Alytaus savivaldybės teritorijoje, kai savivaldybė lėšų gavėjui kompensuoja iki       1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;

  Išlaidos kompensuojamos, kai paraiška pateikta negrąžintinai finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti ir išduota pažyma apie paraiškos pateikimą paramos administravimą įgyvendinančiai institucijai, o su prašymu skirti lėšų pateikiamas tai pagrindžiantis dokumentas;

  • paskolos palūkanų daliniam finansavimui, kai savivaldybė finansuoja iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų verslo paskolos palūkanų išlaidų, bet ne daugiau 1 500 eurų, maksimalus palūkanų finansavimo terminas – ne ilgiau kaip trejus metus nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos. Paskolos palūkanų dalinis finansavimas vykdomas ne dažniau kaip kas ketvirtį pagal pareiškėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas ir lėšų gavimo paraišką;
  • nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam finansavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 eurų. Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre, o prie prašymo skirti lėšų pridedamas Nekilnojamojo turto registro išrašas;
  • gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Lietuvos darbo biržos administruojami projektai) – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą, bet ne daugiau kaip 300 eurų vienai įmonei vienam projektui. Su  prašymu skirti lėšų pateikiama sutarties su Lietuvos darbo birža dėl finansavimo skyrimo kopija;
  • švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei, kai įmonė plečia savo veiklą ir jai reikalinga įrangos nuoma, lektorių ar mentorių paslaugos ar kai įmonė kuria prototipą:

  1. kai įmonė plečia ar toliau vykdo savo įprastinę veiklą, finansuojama iki 50 proc. suteiktų paslaugų vertės;

  2. kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. suteiktų paslaugų vertės.

   

  Paraiškos forma

Atnaujinta: 2017-03-08