Palmyra Stankevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: palmyra.stankeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 405

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 8 d.

įsakymu Nr. P-258

 

STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją tvarkyti savivaldybės biudžeto lėšų judėjimo apskaitą, sudaryti savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitas ir tvarkyti savivaldybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties veiklos srities – savivaldybės biudžeto lėšų apskaitos ir savivaldybės iždo apskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus – funkciją

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažiau kaip 1 metų finansinio arba ekonominio darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus, išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimą.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. bendrauti, bendradarbiauti;

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. tvarko skyriaus vykdomų banko operacijų apskaitą, pildo memorialinius orderius;

11.2. tvarko savivaldybės iždo apskaitos žurnalą – didžiąją knygą;

11.3. priima iš asignavimų valdytojų ir analizuoja ketvirčių ir metines išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

11.4. rengia miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčio ir metinę ataskaitas bei nustatytais terminais teikia jas Finansų ministerijai;

11.5. rengia suvestinę savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

11.6. tvarko iš valstybės biudžeto gautų lėšų apskaitą (mėnesio ir kaupiamąjį apyvartos žiniaraščius);

11.7. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto apskaitos ir atskaitomybės klausimais;

11.8. priima ir suderina su viešojo sektoriaus subjektais finansavimo sumų pažymas;

11.9. sudaro savivaldybės iždo tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatytais terminais juos teikia Finansų ministerijai;

11.10. analizuoja ir nagrinėja viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudojimo metodiką, ją taiko praktiškai, sudarant ir įvedant į sistemą iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

11.11. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžeto vykdymo ir iždo apskaitos klausimais;

11.12. rengia raštus ministerijoms, biudžetinėms įstaigoms biudžeto vykdymo klausimais;

11.13. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

12. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.