Palmyra Stankevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: palmyra.stankeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 405

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus, išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimą.
 2. Gebėti:
 3. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 4. bendrauti, bendradarbiauti;
 5. Mokėti:
 6. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
 2. tvarko  skyriaus vykdomų banko operacijų apskaitą, pildo memorialinius orderius;
 3. tvarko savivaldybės iždo apskaitos žurnalą – didžiąją knygą;
 4. priima iš asignavimų valdytojų ir analizuoja ketvirčių ir metines išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
 5. rengia miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčio ir metinę ataskaitas bei nustatytais terminais teikia jas Finansų ministerijai;
 6. rengia suvestinę savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;
 7. tvarko iš valstybės biudžeto gautų lėšų apskaitą (mėnesio ir kaupiamąjį apyvartos žiniaraščius);
 8. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto apskaitos ir atskaitomybės klausimais;
 9. priima ir suderina su viešojo sektoriaus subjektais finansavimo sumų pažymas;
 10. sudaro savivaldybės iždo tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatytais terminais juos teikia Finansų ministerijai;
 11. analizuoja ir nagrinėja viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudojimo metodiką, ją taiko praktiškai, sudarant ir įvedant į sistemą iždo finansinių ataskaitų rinkinius;
 12. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžeto vykdymo ir iždo apskaitos klausimais;
 13. rengia raštus ministerijoms, biudžetinėms įstaigoms biudžeto vykdymo klausimais;
 14. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.
 15. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.