Neringa Rinkevičiūtė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 136, mob. tel. 8 616 70 244
El. paštas: neringa.rinkeviciute@alytus.lt
Kabinetas: 103
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA                                                                                                                                    

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus                                                                

2016 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. DP-141-(4.26)

 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, diegti investicinių projektų vadybos principus savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – investicijų pritraukimo – funkcijas

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kvalifikacinį magistro laipsnį (teisės, ekonomikos ar vadybos sričių).

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 m. projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį.

6.3. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sveikatos ir socialinę apsaugą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais ir programomis, jų teikiamomis galimybėmis ir finansavimo sąlygomis.

6.4. Mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu.

6.5. Gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą.

6.6. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti savivaldybės vidaus teisės aktus.

6.7. Mokėti rusų ir anglų  kalbas įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja skyriaus darbą.

7.2. Koordinuoja savivaldybės ES lėšomis finansuojamų įgyvendinamų projektų ir programų rengimą.

7.3. Dalyvauja kontroliuojant savivaldybės ir regioninių Europos Sąjungos transporto, socialinės, sveikatos apsaugos, turizmo infrastruktūrų plėtros ir aplinkos apsaugos sričių programų ir projektų įgyvendinimą.

7.4. Kartu su kitų skyrių  valstybės tarnautojais ir darbuotojais identifikuoja programas ir projektus.

7.5. Teikia pasiūlymus dėl ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo;

7.6. Kartu su kitų savivaldybės administracijos skyrių tarnautojais ir darbuotojais identifikuoja projektus;

7.7. Derina ir teikia išvadas dėl projektų finansavimo – administravimo sutarčių projektų.

7.8. Planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomų projektų įgyvendinimui ir teikia vadovams;

7.9. Organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų, investicinių projektų) rengimą;

7.10. Organizuoja skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;

7.11. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui ES projektų, programų rengimo ir finansavimo klausimais.

7.12. Dalyvauja Alytaus regiono plėtros darbo grupės veikloje.

7.13. Rengia projektinius pasiūlymus Alytaus regiono plėtros tarybai.

7.14. Derina ir teikia išvadas dėl skyriaus vykdomų pirkimų sutarčių projektų.

7.15. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;

7.16. Rengia Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programą, susijusią su ES projektų įgyvendinimu miesto savivaldybėje, ir kontroliuoja jos vykdymą.

7.17. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

7.18. Vertina ir teikia pastabas dėl Alytaus Regiono plėtros tarybos priimamų sprendimų;
7.19. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį ir teikia ataskaitas direktoriaus pavaduotojui;

7.20. Pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu;

7.21. Rengia skyriaus veiklos nuostatus, pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, vertina jų  tarnybinę veiklą;

7.22. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją;

7.23. Tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekdamas įstaigos strateginių tikslų.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui.