Neringa Rinkevičiūtė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 136, mob. tel. 8 616 70 244
El. paštas: neringa.rinkeviciute@alytus.lt
Kabinetas: 103
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550


FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjas (toliau valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
                     
II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, diegti investicinių projektų ir finansų vadybos principus savivaldybėje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo investicinių projektų administravimo, biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo, biudžeto vykdymo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kvalifikacinį magistro laipsnį (teisės, ekonomikos ar vadybos sričių).

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 m. projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sveikatos ir socialinę apsaugą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais ir programomis, jų teikiamomis galimybėmis ir finansavimo sąlygomis.

4.4. Mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu.

4.5. Gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą.

4.6. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti savivaldybės vidaus teisės aktus.

4.7. Mokėti rusų ir anglų  kalbas įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

                                                                                                                              

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja skyriaus darbą.

5.2. Kontroliuoja savivaldybės ES lėšomis finansuojamų įgyvendinamų projektų ir programų rengimą.

5.3. Kontroliuojant savivaldybės ir regioninių Europos Sąjungos transporto, socialinės, sveikatos apsaugos, turizmo infrastruktūrų plėtros ir aplinkos apsaugos sričių programų ir projektų įgyvendinimą.

5.4. Analizuoja ir kartu su kitų skyrių  valstybės tarnautojais ir darbuotojais identifikuoja programas ir projektus.

5.5. Vertina informaciją, apibendrina ją ir teikia pasiūlymus vadovams dėl ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo.

5.6. Kontroliuoja savivaldybės biudžeto rengimo procesą.

5.7. Derina ir teikia išvadas dėl projektų finansavimo – administravimo sutarčių projektų.

5.8. Planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomų projektų įgyvendinimui ir teikia vadovams.

5.9. Organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų, investicinių projektų) rengimą, vertina parengtas galimybių studijas.

5.10. Atlieka biudžeto vykdymo stebėseną.

5.11. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui ES projektų, programų rengimo ir finansavimo, strateginio plano, biudžeto rengimo ir vykdymo klausimais.

5.12. Derina ir teikia išvadas dėl skyriaus vykdomų pirkimų sutarčių projektų.

5.13. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

5.14. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

5.15. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį ir teikia ataskaitas vadovams.

5.16. Pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu.

5.17. Rengia skyriaus veiklos nuostatus, pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, vertina jų  tarnybinę veiklą.

5.18. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

5.19. Tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekdamas įstaigos strateginių tikslų.

 

SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.