Nijolė Marcinkevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 183, mob. tel. 8 616 06 068
El. paštas: nijole.marcinkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 319
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21  d.

 įsakymu Nr. DV-357

 

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vidaus teisės aktais pavestų investicinių projektų įgyvendinimą, vykdyti statybos darbų ir paslaugų priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinių, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, statybos darbų ir paslaugų atlikimo planavimo, koordinavimo, administravimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų grupės statybų technologijos krypties statybos valdymo šakos arba jam prilygintą išsilavinimą.

7.  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų statybos darbų ir paslaugų priežiūros patirtį bei viešojo administravimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9.2. dirbti ,,Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

10.1. renka, sistemina duomenis apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančius statinius;

10.2. rengia schemas, eskizus, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, kai perkami remonto darbai be projekto;

10.3. užsako ir  surenka prisijungimo (techninių) sąlygų dokumentus projektams rengti iki projektavimo sutarčių pasirašymo;

10.4. organizuoja projektų įgyvendinimą, administruoja projektavimo, statybos, techninės priežiūros sutartis;

10.5. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą;

10.6. komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių brėžinius ir kitą projektinę dokumentaciją;

10.7. dalyvauja rengiant statybos užbaigimo dokumentus;

10.8. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus, rengia atsakymus;

10.9. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų komisijai tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo įsakymu, ir sutarčių projektus su konkursą laimėjusiais rangovais;

10.10. atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus;

10.11. dalyvauja komisijų  ir darbo gupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

10.12. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

10.13. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

10.14. rengia vidaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

10.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, vedėjo raštiškais ir žodiniais nurodymais pavestas funkcijas savo kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

11.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.