Neringa Krasnickienė

Neringa Krasnickienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 911
El. paštas: neringa.krasnickiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, 62154 Alytus

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015  m. rugsėjo 10  d.

įsakymu Nr. DP-225-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 6 d.

įsakymo Nr. DV-1227

redakcija)

  

VAIKO  TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau -  skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykdyti valstybinę (perduotą savivaldybėms) vaikų teisių apsaugos funkciją, įstatymų nustatyta tvarka ginti vaiko teises ir teisėtus interesus. Pareigybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-03 nutarimu Nr. 1386, yra pavojingų darbų sąraše.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – vaiko teisių apsaugos – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. būti susipažinęs ir gebėti pagal savo kompetenciją taikyti  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymus, Dokumentų rengimo taisykles, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos civilinį, administracinių teisės nusižengimų kodeksus, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti dokumentus, informaciją ir išvadas;

6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia teismui procesinius dokumentus vaiko teisių apsaugos klausimais;

7.2. atstovauja vaiko interesams visų lygių teismuose;

7.3. dalyvauja teismo posėdžiuose ir teikia išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiais tėvais tvarkos, nepilnamečių santuokinio amžiaus sumažinimo, jų santuokos pripažinimo negaliojančia, dėl sandorių, susijusių su nepilnamečių turtu, kitais teisės aktų numatytais atvejais;

7.4. įstatymų nustatytais atvejais dalyvauja teismo posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo atliekamuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis, kad padėtų jį apklausti;  

7.5. dalyvauja skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;

7.6. kartu su ikiteisminio tyrimo pareigūnu ar prokuroru dalyvauja vykdant procesines prievartos priemones, kai procesinių prievartos priemonių vykdymo vietoje yra nepilnamečių asmenų;

7.7. registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie dalyvavimą teismo posėdžiuose, ginant vaiko teises ir jo teisėtus interesus, bei jam atstovaujant;

7.8. teikia informaciją tėvui ar motinai apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kad būtų užtikrinti vaiko ir jo tėvų emociniai ryšiai;

7.9. rengia tarpininkavimo dokumentus Migracijos tarnybai dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų;

7.10. konsultuoja ir informuoja klientus, suinteresuotas įstaigas ir organizacijas vaiko teisių apsaugos, globos (rūpybos) klausimais, teikia pagal savo kompetenciją metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams;

7.11. rengia tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su vaiko teisių apsaugos įgyvendinimu, projektus;

7.12. rengia išvadas teismui apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo išdavimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, jį įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį, kad būtų išsaugota vaiko teisė į gyvenamąjį būstą;

7.13. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir  surašo administracinių nusižengimų protokolus;

7.14. rengia teismui pažymas arba išvadas dėl gyvenamojo būsto pardavimo, įkeitimo ar dovanojimo, kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų;

7.15. persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Vaikų išlaikymo fondui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, kopijas;

7.16. kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamojo poveikio priemonės;

7.17. kartu su savivaldybės administracijos Švietimo ir Teisės skyriais, policijos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir vaikų atstovais organizuoja bendrus pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje;

7.18. bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;

7.19. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir valstybinės (perduotos savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcijos atlikimo klausimais ir teikia ministerijai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimo;

7.20. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje ir tarptautinių ar Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

7.21. bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kasmet iki sausio 31 d. teikia jai statistinę informaciją pagal Socialinių paslaugų šeimoms informacinę sistemą (SPIS), taip pat papildomą informaciją apie galimus įvaikinti vaikus; socialinės globos įstaigas; šeimas, kurių atžvilgiu sprendžiami vaiko neteisėto išvežimo, priežiūros ar bendradarbiavimo teisių pažeidimo klausimai; atstovavimą vaiko interesams teismuose; kitą informaciją, kurios reikia vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti; 

7.22. bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, dalyvauja jos sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir seminaruose;

7.23. teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai informaciją apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;

7.24. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga – teikia jai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos stiprinimo, dalyvauja šios įstaigos sudarytų darbo grupių veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir diskusijose, susijusiuose su vaiko teisių apsaugos praktiniu įgyvendinimu.

7.25. išduoda gydymo įstaigai sutikimą nepilnamečiui tiriamajam atlikti biomedicininį tyrimą;

7.26. registruoja skyriaus vidaus dokumentus DVS „Avilys";

7.27. registruoja elektronines paslaugas DVS „Avilys" ir inicijuoja naujų paslaugų ir jų aprašymų rengimą bei atnaujinimą.

8. Kartu su Švietimo skyriumi užtikrina, kad visi vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas.

9. Nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas.

10. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus.

11. Teikia siūlymus skyriaus vedėjui skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

12. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.