Mindaugas Vaikšnoras

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 182, mob. tel. 8 686 12 741
El. paštas: mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt
Kabinetas: 401

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.                      

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį ir spręsti klausimus, susijusius su žemės nuomos mokesčiu.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų žemės nuomos mokesčio administravimo darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Biudžeto sandaros, Žemės mokesčio, Žemės reformos, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, dokumentų rengimą.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office", „Masis"  ir „MoRis" programiniais paketais ir su tiesioginiu darbu susijusiais kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. tikrina išeities duomenis, reikalingus žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti – sklypo dydį, kainą, adresą, ir kitus sklypo nuomininko ar naudotojo duomenis;

11.2. apskaičiuoja valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams valstybinės žemės nuomos mokestį bei savivaldybės tarybos nustatytas valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatas;

11.3. parengia, atspausdina valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo pranešimus (deklaracijas) ir išsiunčia juos valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams;

11.4. konsultuoja asmenis žemės ir žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir kitais su valstybinės žemės nuomos mokesčiu susijusiais klausimais;

11.5. bendradarbiauja su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sprendžiant iškilusius klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu;

11.6. priima žemės nuomos mokesčio mokėtojų prašymus dėl permokos grąžinimo;

11.7. išduoda pažymas apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą;

11.8. rengia sutarčių dėl duomenų apsikeitimo su valstybinės žemės patikėtiniu ir jų pakeitimo projektus;

11.9. nagrinėja asmenų prašymus dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčio arba lengvatų ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus šiais klausimais;

11.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl mieste taikomų žemės nuomos mokesčio tarifų bei lengvatų;

11.11. rengia likviduotų dėl bankroto ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių skolų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo iš apskaitos dokumentų savivaldybės tarybos sprendimų projektus;

11.12. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.13. kontroliuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimą;

11.14. rengia valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimo ataskaitas;

11.15. tvarko valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą ir teikia duomenis iždo apskaitai, vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos standartų reikalavimais;

11.16. planuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų surinkimą;

11.17. rengia administracijos direktoriaus įsakymų  dėl valstybinės žemės nuomos administravimo projektus;

11.18. rengia įsisenėjusių valstybinės žemės nuomos mokesčio skolų išieškojimo teismo keliu dokumentus;

11.19. rengia valstybinės žemės nuomos mokesčio skolininkų sąrašus bei skolininkams raštus dėl prievolės sumokėti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolą;

11.20. dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl mieste taikomų žemės mokesčio tarifų bei lengvatų;

11.21. dalyvauja strateginio veiklos plano bei biudžeto rengime.

11.22. dalyvauja priskirtų komisijų veikloje

11.23. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

Susipažinau