Modesta Tarasauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 108, mob. tel. 8 678 19 672
El. paštas: modesta.tarasauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 218

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

 įsakymu Nr. DP-47-(4.26)

 (Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

 2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1215

redakcija)

 

VIEŠŲJŲ IR UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus darbą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų ir tarptautinių ryšių užtikrinimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties  išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų darbo viešųjų ryšių ar komunikacijų srityje.

8. Išmanyti  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos ir Visuomenės informavimo įstatymus, Dokumentų rengimo taisykles, tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus.

9. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

10. Gebėti:

10.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

10.2. priimti sprendimus;

10.3. analizuoti ir teikti pasiūlymus;

10.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

11. Mokėti:

11.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;

11.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.        

11.3  anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas organizuoti tinkamą skyriaus veiklą ir formuoti teigiamą miesto įvaizdį  šalies ir tarptautiniu lygmeniu, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

12.1. kontroliuoja žiniasklaidai ir savivaldybės interneto portalui teikiamą informaciją;

12.2. organizuoja ir palaiko vidinę savivaldybės komunikaciją;

12.3. analizuoja ir informuoja administracijos vadovus apie  žiniasklaidoje skelbiamą  klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su savivaldybės veikla ir jos sprendimais;

12.4. paskirsto valstybės tarnautojams užduotis,  kontroliuoja jų vykdymą ir vertina jų tarnybinę veiklą;

12.5. inicijuoja ir organizuoja savivaldybės viešuosius renginius (spaudos konferencijas, parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas bei susitikimus su visuomene) bei juose dalyvauja;

12.6. koordinuoja informacinių leidinių rengimą bei leidybą ir leidinių, reprezentuojančių savivaldybės veiklą, rengimą ir leidybą;

12.7.   koordinuoja savivaldybės informacijos pateikimą žiniasklaidos priemonėms;

12.8. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali savivaldybės poziciją atsispindinti informacija; prireikus įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją, stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus;

12.9. stebi žiniasklaidos priemonių teikiamą informaciją apie savivaldybę ir kiekvieną darbo dieną informuoja savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių apie straipsnius spaudoje ir informacijos pateikimą kitose informacijos priemonėse, jei tai susiję su savivaldybės institucijų veikla;

12.10. planuoja skyriaus veiklą;

12.11. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka rengia sutartis skyriaus kompetencijos klausimais;

12.12. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

12.13. rengia Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus ir teikia dėl jų išvadas pagal skyriaus kompetenciją;

12.14. teikia pasiūlymus Buhalterinės apskaitos skyriui dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto planavimo pagal kompetenciją;

12.15. nagrinėja  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių paklausimus;

12.16. dalyvauja komisijų, į kurias paskirtas, darbe;

12.17. pasirašo informacinio pobūdžio pagal skyriaus kompetenciją, skyriaus vardu siunčiamus raštus, gautas sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas;

12.18. inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus.

13. Siekdamas formuoti teigiamą Alytaus miesto savivaldybės įvaizdį, dalyvauja ir teikia pasiūlymus, kuriant miesto ir savivaldybės įvaizdį visuomenėje.

14. Tam, kad būtų pasiekti institucijos tinkamo įvaizdžio formavimo tikslai, atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, miesto savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją. 

15. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

16. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

17. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.