Modesta Tarasauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 108, mob. tel. 8 678 19 672
El. paštas: modesta.tarasauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 218

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1527

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Komunikacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Komunikacijos skyriaus darbą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – komunikacijos ir tarptautinių ryšių užtikrinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties  išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų darbo viešųjų ryšių ar komunikacijų srityje;

4.3. išmanyti  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos ir Visuomenės informavimo įstatymus, Dokumentų rengimo taisykles, tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;

4.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.5. gebėti  savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

4.6. mokėti priimti sprendimus;

4.7. analizuoti ir teikti pasiūlymus;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.9. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;

4.10. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;        

4.11. vartoti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo C1 lygiu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas organizuoti tinkamą skyriaus veiklą ir formuoti teigiamą miesto įvaizdį  šalies ir tarptautiniu lygmeniu, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. kontroliuoja žiniasklaidai ir savivaldybės interneto portalui teikiamą informaciją- kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali savivaldybės poziciją atsispindinti informacija; prireikus įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją, stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus;

5.2. stebi žiniasklaidos priemonių teikiamą informaciją apie savivaldybę ir kiekvieną darbo dieną informuoja savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių apie straipsnius spaudoje ir informacijos pateikimą kitose informacijos priemonėse, jei tai susiję su savivaldybės institucijų veikla;

5.3. formuoja Alytaus miesto komunikaciją – miesto ženklo komunikacijos strategiją ir taktiką;

5.4. planuoja ir koordinuoja arba vykdo miesto įvaizdį formuojančius komunikacijos projektus;

5.5. organizuoja arba tvirtina miesto įvaizdį formuojančių vizualinių priemonių (plakatų, bukletų ir kt.) maketavimą ir gamybą;

5.6. planuoja ir vykdo arba koordinuoja reprezentacinių priemonių pirkimą ir platinimą;

5.7. planuoja ir vykdo arba koordinuoja visuomenės įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą projektus bei visuomenės nuomonės tyrimus;

5.8. inicijuoja ir vykdo arba koordinuoja savivaldybės viešuosius renginius (spaudos konferencijas, pasitarimus, diskusijas bei susitikimus su visuomene, forumus ir kt.) juose dalyvauja;

5.9. koordinuoja informacinių leidinių ir leidinių, reprezentuojančių savivaldybės veiklą, rengimą ir leidybą;

5.10. organizuoja ir palaiko vidinę savivaldybės komunikaciją;

5.11. planuoja skyriaus veiklą;

5.12. paskirsto valstybės tarnautojams užduotis,  kontroliuoja jų vykdymą ir vertina jų tarnybinę veiklą;

5.13. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka rengia sutartis skyriaus kompetencijos klausimais;

5.14. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

5.15. rengia Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus ir teikia dėl jų išvadas pagal skyriaus kompetenciją;

5.16. teikia pasiūlymus Buhalterinės apskaitos skyriui dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto planavimo pagal kompetenciją;

5.17. nagrinėja  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių paklausimus;

5.18. dalyvauja komisijų, į kurias paskirtas, darbe;

5.19. pasirašo informacinio pobūdžio pagal skyriaus kompetenciją, skyriaus vardu siunčiamus raštus, gautas sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas;

5.20. inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus;

5.21. Tam, kad būtų pasiekti institucijos tinkamo įvaizdžio formavimo tikslai, atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, miesto savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją; 

5.22. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.23. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.