Marius Palumickas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 176
El. paštas: marius.palumickas@alytus.lt
Kabinetas: 325

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. P-268

2017 m. spalio 23 d.

įsakymo Nr. DV-1314

redakcija)

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti statytojo pateiktus dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba" statybą leidžiančiam dokumentui gauti, juos registruoti, derinti, statybą leidžiantį dokumentą išduoti,   jį perregistruoti ar pratęsti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statybą leidžiančio dokumento išdavimo, perregistravimo, pratęsimo, negyvenamųjų pastatų ir inžinerinių statinių naujos statybos ir rekonstravimo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties, statybų technologijos krypties arba meno studijų srities architektūros  krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų  projektavimo, statybos arba statybos priežiūros patirtį.

 8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, išmanyti Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybą ir projektavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.

11. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „AutoCAD" programiniais paketais. 

12. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12.  Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

12.1. tikrina, ar pateikti visi teisės aktuose numatyti dokumentai statybą leidžiančiam dokumentui išduoti;

12.2. statytojo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir visus privalomus dokumentus paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba";

12.3. nustato institucijas ir subjektus, kurie privalo pateiktą projektą  patikrinti pagal kompetenciją, ir juos informuoja;

12.4. parengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui išduoti, naudodamasis informacine sistema „Infostatyba";

12.5. teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis registrams, asmenims;

12.6. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

12.7. įstatymų nustatyta tvarka teikia ataskaitas;

12.8. konsultuoja asmenis projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais.

13. Paskyrus  dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

14. Pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos.

15. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas.

16. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

17. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.