Marius Palumickas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 176, mob. tel. 8 687 57 749
El. paštas: marius.palumickas@alytus.lt
Kabinetas: 325

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-348

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti statytojo pateiktus dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba" statybą leidžiančiam dokumentui gauti, juos registruoti, derinti, statybą leidžiantį dokumentą išduoti,   jį perregistruoti ar pratęsti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statybą leidžiančio dokumento išdavimo, perregistravimo, pratęsimo, negyvenamųjų pastatų ir inžinerinių statinių naujos statybos ir rekonstravimo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba statybų technologijos krypties, arba meno studijų srities architektūros  krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų  projektavimo, statybos arba statybos priežiūros patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, išmanyti Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybą ir projektavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.

11. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „AutoCAD" programiniais paketais. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 12.  Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

12.1. atlieka projektų prašymų per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" įkėlimą, registraciją, priėmimą ir atmetimą, nurodo subjektus kurie privalo derintį projektą;

12.2. atlieka projektų per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" derinimą savo kompetencijos ribose;

12.3. atlieka statybą leidžiančių dokumentų per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" išdavimą, taisymą ir pažymėjimą negaliojančiais;

12.4. vykdo projektinių pasiūlymų viešinimo funkciją;

12.5. teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis registrams, asmenims;

12.6. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

12.7. įstatymų nustatyta tvarka teikia ataskaitas;

12.8. konsultuoja asmenis projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;

12.9. paskyrus  dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

12.10. pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos;

12.11. pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

12.12 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.