Mindaugas Matažinskas

vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas
Telefonas: (8 315) 55 165, mob. tel. 8 620 24 113
El. paštas: mindaugas.matazinskas@alytus.lt
Kabinetas: 319
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. liepos 28 d.

įsakymu Nr. DP-386-(4.26)

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

 

II. Paskirtis

4. Skyriaus vedėjo savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga organizuoti jam priskirtos srities Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą, siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimo ir statinių projektavimo raidą Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vedėjo pavaduotojo savivaldybės vyriausiojo architekto veiklos sritis – urbanistika ir architektūra.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros  krypties išsilavinimą ir galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą;

6.2. ne mažesnį kaip 3 metų teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros srityse darbo stažą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinės apsaugą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūros normas. Išmanyti teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, nustatytus reikalavimus.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

9. Mokėti:

9.1. analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9.2. dirbti su  „ArcView", „GeoMap" ir „AutoCAD" kompiuterio programomis.

9.3. anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu.

 

V. šias pareigas einančio valstybės TARNAUTOJo FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas įgyvendinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinius ir funkcijas:

10.1. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

10.2. rengia pasiūlymų ir sprendimų projektus kompleksiškai sprendžiant miesto bei jo dalių estetinės aplinkos problemas;

10.3. planuoja, organizuoja ir derina informacinės sistemos objektų (miesto bei gyvenamųjų rajonų  schemų, stulpų, stendų, rodyklių ir pan.), sezoninių prekybos objektų, reklamos, dekoratyvinio apšvietimo, mažosios architektūros miesto erdvėse projektus, teikia siūlymus dėl dekoratyvinių ir teminių skulptūrų išdėstymo miesto teritorijoje;

10.4. Atlieka sezoninių prekybos objektų ir mažosios architektūros elementų būklės kontrolę, teikia pasiūlymus dėl jų sutvarkymo ir išdėstymo mieste;

10.5. kontroliuoja mažųjų prekybos objektų (prekyviečių) išvaizdą,  rengia jų išdėstymo  schemas  miesto teritorijoje, derina jų projektinę dokumentaciją;

10.6. dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant organizuojamų funkcinių ir dekoratyvinių infrastruktūros elementų, mažosios architektūros statinių, gatvės dizaino elementų (suolų, paminklų, transporto laukimo paviljonų, atitvarų ir kt.) projektų konkursų sąlygas;

10.7. sprendžia statinių spalvinio kolorito klausimus. Derina statinių architektūrinės dalies spalvinio sprendinio projektą;

10.8. dalyvauja įgyvendinant miesto bendrojo plano sprendinius savivaldybės teritorijoje;

10.9. teikia pasiūlymus teritorijų planavimo dokumentams rengti savivaldybės teritorijoje;

10.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

10.11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, darbe;

10.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant teritorijų planavimo dokumentus;

10.13. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

10.14. teisės aktų nustatyta tvarka derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus (IS „TPDRIS") bei statinių techninius projektus (IS „Infostatyba");

10.15. nustato rengiamų statinių techninių projektų specialiuosius architektūros reikalavimus;

10.16. nagrinėja juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus, parengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;

10.17. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;

10.18. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;

10.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. šias pareigas einančio VAlstybės TARNAUTOJo pavaldumas

 

11. Skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas yra pavaldus skyriaus vedėjui.