Lina Ragelienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 132, mob. tel. 8 620 24 195
El. paštas: lina.rageliene@alytus.lt
Kabinetas: 407
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. DP-117

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis — A

3. Pareigybės kategorija — 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti  darbo užmokesčio, komandiruočių ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis  apskaitą   ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir apskaitos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažiau kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį ir darbo su informacinėmis apskaitos sistemomis patirties.

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje;

9.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

11. Vadovaudamasis VSAFAS  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

11.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą  visas darbo užmokesčio apskaitos ūkines operacijas;

11.2. organizuoja dokumentų, reikalingų darbo užmokesčiui apskaičiuoti, surinkimą, juos analizuoja,  apibendrina ir susistemina;

11.3. skaičiuoja  darbo užmokestį ir atostoginių kaupinius ir atsako už duomenų teisingumą;

11.4. skaičiuoja  gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įnašus ir kitus išskaitymus iš darbo užmokesčio pagal darbuotojų pavedimus;

11.5. kaupia, sistemina, analizuoja darbo užmokesčio duomenis ir rengia įvairias darbo užmokesčio pažymas;

11.6. priima ir sutikrina ataskaitas iš atskaitingų asmenų;

11.7. skaičiuoja ir išmoka darbo užmokestį asmenims, dirbantiems savivaldybės administracijoje pagal Viešųjų darbų programą;

11.8. rengia paraiškas Darbo biržai dėl lėšų pervedimo už asmenis, dirbančius savivaldybės administracijoje pagal Viešųjų darbų programą;

11.9. priima, sutikrina, suveda į apskaitos sistemą ir išmoka tarybos narių išmokas;

11.10. iki kiekvieno mėnesio 10 d. pateikia duomenis apie jam priskirtos srities įsiskolinimus mėnesio 1 dienai skyriaus vedėjo pavaduotojui;

11.11. nustatytais terminais skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikia visus jam priskirtos srities duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti;

11.12.  sutikrina pateiktus dokumentus ir skaičiuoja komandiruočių išlaidas;

11.13.  kontroliuoja darbo užmokesčio biudžeto sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus nuo sąmatų informuoja skyriaus vedėjo pavaduotoją;

11.14. sudaro ir teikia Finansų skyriui lėšų  gavimo paraiškas, reikalingas darbo užmokesčiui;

11.15. teikia I programos apskaitą tvarkančiam darbuotojui darbo užmokesčio duomenis, reikalingus įvairioms ataskaitoms sudaryti:

11.16. teikia I programos apskaitą tvarkančiam darbuotojui darbo užmokesčio duomenis reikalingus finansavimo sumų pažymai sudaryti;

11.17. rengia jam priskirtos srities mokėjimo pervedimus bankui;

11.18. suformuoja mėnesio apskaitos registrus.

12. Savarankiškai, savo pasirinktais metodais kaupia, sistemina, analizuoja, sudaro ir teikia:

12.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai įvairias deklaracijas, susijusias su darbo užmokesčiu, gyventojų pajamų mokesčiu;

12.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai įvairias formas ir pažymas, susijusias su socialinio draudimo įmokomis;

12.3. Statistikos departamentui įvairias ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčiu.

13. Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:

13.1. kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

13.2. surašo kiekvienos ūkinės operacijos  buhalterinį įrašą, priskirdamas debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

13.3.  sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.

14. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas  jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais.

15. Iki  ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos sudaro ir pateikia Informacinių technologijų skyriui informaciją apie kiekvieno ketvirčio vidutinį darbo užmokestį, kurią reikia skelbti savivaldybės interneto portale.

16. Bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis darbo užmokesčio skaičiavimo, mokesčių ir ataskaitų teikimo klausimais.

17. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie darbo užmokestį skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.

18. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, kurios yra sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.

19. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja savo tvarkomus buhalterinius dokumentus.

20. Tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.

 21. Atlieka kitas  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.