Lina Plytnikienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 176, mob. tel. 8 616 87 119
El. paštas: lina.plytnikiene@alytus.lt
Kabinetas: 319

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. P-268

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 23 d.

įsakymo Nr. DV-1312

redakcija)

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti statytojo pateiktus dokumentus statybos leidimui gauti, parengti dokumentus statybos leidimui išduoti, perregistruoti ir pratęsti statybos leidimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - naujos statybos ir rekonstravimo, statybos leidimų išdavimo, perregistravimo, pratęsimo funkcijas bei specialiųjų architektūros reikalavimų parengimo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektavimo, statybos arba statybos priežiūros patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybą ir projektavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.

11. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „AutoCAD" programų paketais.

12. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

12.1. vykdo visus reikalingus darbus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba". Registruoja, atmeta ir įkelia prašymus, tvirtina, atmeta ir išduoda statybos leidimus bei rašytinius pritarimus;

12.2. atlieka projektų per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" derinimą;

12.3. teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis registrams, fiziniams ir juridiniams asmenims;

12.4. vykdo visus reikalingus darbus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" išduodant specialiuosius architektūros reikalavimus;

12.5. įstatymų nustatyta tvarka teikia ataskaitas;

12.6. konsultuoja asmenis projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;

12.7 paskyrus  dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

12.8 pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų  prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos;

12.9 pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

12.10. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio pranešėjas yra;

12.11 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.