Lina Petrauskienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 617 69 247
El. paštas: lina.petrauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 11
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus
2012 m. kovo 23  d.
įsakymu Nr. P-58

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO   SPECIALISTO PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

l.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l.Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis užmokestį iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skirtų lėšų.

II. PASKIRTIS

2.Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

III.VEIKLOS SRITIS

3.Vyresniojo specialisto veiklos sritis - socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRESNIAJAM   SPECIALISTUI

4.Turėt i ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
5.Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.
6.Gebėti:
6.l. savarankiškai planuoti ir  organizuoti savo veiklą;
6.2.analitiškai  įvertinti  i r apibendrinti  socialines problemas,  savarankiškai     priimti sprend imus, bendraut i , bendradarbiaut i  i r d irbti komandoje;
6.3.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 7 Mokėti:
7.1.valdyti,  analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus  teisės aktus be išvadas;
7.2.dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

8.Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, lšmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą bei mokėjimo įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:
8.1.priima asmenų prašymus pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms vaikams gauti, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus skirti socialines pašalpas ir išmokas vaikams;
8.2.priima sprendimus dėl teisės nustatymo į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų  kompensacijas;
8.3.rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;
8.4.priima asmenų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei rengia išvadas dėl mokinių  nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;
8.5.tikrina informaciją VĮ „Registrų centras" ir Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti  turimą asmenų (pareiškėjų) turtą, jų  užimtumą ir gaunamas pajamas;
8.6.priima asmenų (pareiškėjų) prašymus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo i r pateikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;
8.7.skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras bei gamtinės dujos.
8.8.registruoja pareiškėjų prašymus socialinėms išmokoms gauti automatizuotos pašal pų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;
8.9.registruoja  pareiškėjus  socialinėms  išmokoms  gauti  SPIS  sistemoje  ir  siunčia pati krinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;
8.10.tikrina  socialinėms  išmokoms  gauti  reikalingų  dokumentų  nuorašų  tikrumą  su originalais ir patvirtina juos;
8.11.rengia socialinių išmokų gavėjų  bylas;
8.12.rengia  paklausimus  ar  atsakymus  įmonėms,  įstaigoms  ir  organizacijoms  pirmiau nurodytų socialinių išmokų ir kompensacijų  klausimais;
8.13.išduoda  asmenims  pažymas  apie  gaunamas  socialines  išmokas,  suteiktą  kitą social inę  paramą;
8.14.konsultuoja  asmenis  socialinių  išmokų,  kompensacijų,  kitos  socialinės  paramos klausimais
8.15.renka ir analizuoja duomenis apie pirmiau nurodytų    socialinių išmokų,kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas i r pateikia jas skyriaus vedėjui;
8.16.teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų, reglamentuojančių  socialinių išmokų  ir kompensacijų skyrimą, projektus.
9.Pagal  kompetenciją  nagrinėja  asmenų  prašymus  i r  skundus  socialinių  išmokų  ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymų projektus į juos.
10. Pavaduoja kitą darbuotoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų ir vykdo jo funkcijas.
11. Pagal  savo  veiklos  sritį  sudaro  bylas  ir  pateikia jas  tarnautojui,  atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.
12. Skyriaus vedėju i teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų
diegimo.
13. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, pagal pagal  šių pareigų kompetenciją vykdo skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

14. Vyresnysis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.