Lina Nalivaikienė

vedėjos pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 138, mob. tel. 8 677 69574
El. paštas: lina.nalivaikiene@alytus.lt
Kabinetas: 421

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 30 d.

įsakymu Nr. DV-411

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, turto valdymo programą, organizuoti ir vykdyti savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, savivaldybės įmonių, bendrovių ir įstaigų veiklos priežiūrą; organizuoti butų pirkimo konkursus Savivaldybės butų fondui papildyti; sudaryti grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų sąrašus ir išnuomoti jiems gyvenamąsias patalpas; pavaduoti skyriaus vedėją.

 

III. VEIKLOS SRITIS

                            

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisės aktų nustatyta tvarka,  savivaldybės pavaldžių įstaigų veiklos dokumentų analizė ir priežiūra. Turto valdymo programos rengimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarką, verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką, viešųjų įstaigų bei bendrovių veiklą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus, planuoti ir organizuoti darbą.

11. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus uždavinių turto valdymo klausimais įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

12.1. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais ir teikia dėl jų išvadas;

12.2. kontroliuoja asmenų, turinčių teisę ir pageidaujančių valstybės paramos, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, sąrašų sudarymą;

12.3. rengia socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą;

12.4. rengia būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą;

12.5. rengia bendrabučių gyvenamųjų patalpų nuomos taisykles;

12.6. nagrinėja valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo savivaldybės įstaigoms klausimus;

12.7. rengia savivaldybei perduoto valstybės turto perdavimo ir priėmimo aktus savivaldybės įstaigoms;

12.8. rengia valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, perdavimo savivaldybės įstaigoms panaudos sutartis;

12.9. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašus;

12.10. rengia suvestinę ataskaitą apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir valstybės turtą, kurį savivaldybė valdo patikėjimo teise;

12.11. rengia atstovavimo savivaldybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises uždarosiose akcinėse bendrovėse bei atstovavimo viešosiose įstaigose tvarkos dokumentus;

12.12. rengia ir įgyvendina Turto valdymo programą;

12.13. organizuoja reikiamų dokumentų rengimą Savivaldybės turto pardavimui;   

12.14. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo ir disponavimo klausimais;

12.15. rengia suvestines statistines savivaldybės investicijų ataskaitas (KS 02 ketvirtinė, metinė);

12.16. organizuoja  savivaldybės vardu perkamų butų (socialinių būstų) pirkimo procedūras.

13. Siekdamas užtikrinti kitų skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas:

13.1 atlieka savivaldybės pavaldžių įmonių, bendrovių, įstaigų veiklos dokumentų išankstinę analizę ir priežiūrą; teikia siūlymus teisės aktų nustatyta tvarka dėl jų veiklos efektyvumo didinimo;

13.2. dalyvauja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organų, į kuriuos paskirtas veikloje, atstovauja savivaldybę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, stebėtojų tarybose ir valdybose.

13.3. rengia ir surašo valstybės turto (neprivatizuotų savivaldybės gyvenamųjų patalpų su jomis priklausančiais inžineriniais tinklais ir įrenginiais, gyvenamųjų namų valdose esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių), priskiriamo savivaldybės nuosavybėn, priėmimo ir perdavimo aktus;

13.4. organizuoja Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinimą dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, organizuoja sąmatų sudarymą ir užtikrina atliekamų remonto darbų kontrolę vietoje bei koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už Savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, jų remontu bei eksploatavimo išlaidų apmokėjimu;

13.5. tvarko grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, norinčių išsinuomoti Alytaus mieste butus, sąrašą, organizuoja šių butų viešąjį pirkimą;

13.6. vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, savo funkcijoms vykdyti;

13.7. kontroliuoja savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių vykdymą,  nuomos mokesčių mokėjimą, rengia įspėjimus nuomininkams ir teikia dokumentus Teisės skyriui dėl sutarčių nutraukimo ir iškeldinimo iš patalpų;

13.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (pareiškėjų) prašymus, pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

13.9. dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas, veikloje;

13.10. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijų valstybės tarnautojais, perimdamas jų patirtį turto valdymo klausimais;

13.11. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

13.12. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

13.13. užtikrina turto įtraukimą į apskaitą ir jo teisinį registravimą;

13.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

14. Skyriaus vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.