Lina Michalkevičienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 106, mob. tel. 8 620 24 579
El. paštas: lina.michalkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 207
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. DP-33

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – B.

3. Kategorija – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti administracijos dokumentų valdymą ir tvarkymą, padėti organizuoti savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities dokumentų valdymo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės arba savivaldybių institucijoje ar įstaigoje.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

11. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, su dokumentų valdymo sistemomis ,,Kontora", ,,Avilys".

                       

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Padėti organizuoti ir planuoti tinkamos administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbotvarkės parengimą, organizuoti  administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų rengiamus pasitarimus, oficialius susitikimus.

13. Informuoti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus  ar kitus asmenis apie rengiamus savivaldybės administracijoje posėdžius, pasitarimus bei būtiną parengti ir pateikti administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams informaciją.

14. Organizuoti administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų telefoninius pokalbius, gauti ir perduoti žinias faksu.

15. Supažindinti administracijos direktorių su jam skirtais kvietimais dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose miesto bei valstybės renginiuose ir informuoti kviečiančiąsias institucijas apie administracijos direktoriaus dalyvavimą.

16. Nustatytąja tvarka gauti ir perduoti administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, vykdytojams informaciją, gautus dokumentus, kontroliuoti nurodytus atlikimo terminus.

17. Tvarkyti administracijos direktoriaus kontroliuojamas užduotis dokumentų valdymo sistemose ,,Kontora", ,,Avilys".

18. Organizuoti administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbo vietų aprūpinimą  kanceliarinėmis priemonėmis.

19. Rengti svečių priėmimą pagal priimtą etiketą.

20. Dalyvauti rengiant dokumentų valdymo srities vidaus teisės aktus.

21. Teikti informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitai viešojo administravimo institucijai pastarosios prašymu.

22. Dalyvauti analizuojant asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo eigą savivaldybės administracijoje.

23. Pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

24. Saugoti savivaldybės administracijos antspaudą su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir naudoti jį pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos organizavimo, dokumentų rengimo, valdymo ir paslaugų teikimo tvarkos apraše nustatytą tvarką.

25. Saugoti ir pildyti Patikrinimų registracijos žurnalą.

26. Registruoti prašymus personalo, komandiruočių ir atostogų klausimais.

27. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus savo kompetencijos klausimais.