Loreta Pavilonytė-Krukonienė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 167, mob. tel. 8 620 24 760
El. paštas: loreta.krukoniene@alytus.lt
Kabinetas: 321

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 25 d.

įsakymu Nr. DV-897

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS  SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (žemėtvarka) arba kraštotvarkos išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

3.2. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (pirmoje, antroje, ketvirtoje, penktoje, šeštoje knygose išdėstytas nuostatas), Viešojo administravimo įstatymą. Išmanyti Žemės, Žemės reformos, Teritorijų planavimo įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius žemės kadastro, žemėtvarkos klausimus, dokumentų rengimą ir įforminimą.

3.3. Gebėti:

3.3.1. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas, skandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.3.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

3.3.3. priimti sprendimus, bendrauti, dirbti komandoje, bendradarbiauti.

 3.3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                     

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

4.2. rengia tarybos sprendimų dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės sklypų nuomos, panaudos suteikimo projektus;

4.3. rengia savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės nuomos sutartis ir teikia jas pasirašyti;

 4.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, veikloje;

4.5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų prašymus, pranešimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos pagal skyriaus kompetenciją;

4.6. teikia informaciją asmenims, kurie kreipiasi į miesto savivaldybę žemės klausimais, susijusiais su valstybine žeme, kurią savivaldybė valdo patikėjimo teise, pagal skyriaus kompetenciją;

4.7. dalyvauja rengiant investicinius projektus, į kurių vykdymą yra paskirtas;

4.8. tvarko miesto savivaldybės naudojamų patikėjimo (panaudos) teise valstybinės žemės sklypų apskaitą, vykdo jų naudojimo kontrolę;

4.9. dalyvauja rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kurie susiję su savivaldybės patikėjimo (panaudos) teise valdomais valstybinės žemės sklypais, pagal skyriaus kompetenciją;

4.10. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;

4.11. rengia savo darbo veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją pagal savo darbo kompetenciją;

4.12. rengia pažymas, ataskaitas, susijusias su valstybinės žemės valdymu patikėjimo teise;

4.13. apskaičiuoja valstybinės žemės vertę, kuri reikalinga rengiant vidaus teisės aktus;

4.14 organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą ŽPDR informacinėje sistemoje, valstybės reikmėms formuojamiems žemės sklypams,  Viešųjų pirkimų skyriui parengia ir pateikia dokumentus pirkimo objektui apibūdinti (teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugai pirkti);

4.15. atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

4.16. apskaičiuoja naudojamų (pagal sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis) valstybinės žemės sklypų plotą, vertę žemės nuomos mokesčiams ir juos teikia skyriui vykdančiam mokesčio administravimą;

4.17. rengia miesto savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais Žemės ūkio ministerijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;

4.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

4.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.