Lydija Kračkienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 164, mob. tel. 8 620 24 304
El. paštas: lydija.krackiene@alytus.lt
Kabinetas: 320

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

2016 m. vasario 29 d.  

įsakymu Nr. DP-103-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. liepos 12 d.

įsakymo Nr. DV-902

redakcija)

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti jam priskirtos srities Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimo (TPDRIS) savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo (TPDR) funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus,  susijusius su funkcijų vykdymu.          

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

9.2. naudotis kompiuteriniu „Microsoft Office" programiniu paketu.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. parengia, suderina ir išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis;

11.2. parengia planavimo darbų programas ir išduoda jas fiziniams ir juridiniams asmenims;

11.3. dirba TPDRIS  (elektroniniu būdu vykdo teritorijų planavimo procesą);

11.4. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR);

11.5 organizuoja aktualios informacijos apie teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir sklaidą per įvairias viešinimo priemones;

11.6 organizuoja savivaldybės inicijuojamų detaliųjų planų rengimą, Viešųjų pirkimų skyriui parengia ir pateikia dokumentus pirkimo objektui apibūdinti (teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugai pirkti);

11.7. atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

11.8. nagrinėja prašymus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo  bei rengia su tuo susijusius dokumentus;

11.9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, parengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;

11.10. priima ir konsultuoja interesantus teritorijų planavimo klausimais;

11.11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, veikloje;

11.12. rengia, derina administracijos direktoriaus įsakymų projektus kompleksinio teritorijų planavimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo  klausimais;

11.13. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

11.14. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

11.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.