Lydija Kračkienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 164, mob. tel. 8 620 24 304
El. paštas: lydija.krackiene@alytus.lt
Kabinetas: 320

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

2017 m. spalio 27 d.

įsakymo Nr. DV-1339

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti jam priskirtos srities Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.                                                                                                            

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimo ir statybą leidžiančių dokumentų (rašytinių pritarimų) statinių projektams išdavimo, funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą ir statybą, statybos techninius reglamentus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

9.2. naudotis kompiuteriniu „Microsoft Office" programiniu paketu.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

10.1. tikrina kapitalinio ir paprastojo remonto projektus ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą) naudodamasis IS „Infostatyba";

10.2. tikrina  supaprastintus statybos ir rekonstravimo projektus ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą) naudodamasis IS „Infostatyba";

10.3. tikrina kapitalinio ir paprastojo remonto aprašus ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą) naudodamasis IS „Infostatyba";

10.4. tikrina pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektus ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą) naudodamasis IS „Infostatyba";

10.5. tikrina griovimo projektus ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą) naudodamasis IS „Infostatyba";

10.6. parengia, suderina ir išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis;

10.7. parengia planavimo darbų programas ir išduoda jas fiziniams ir juridiniams asmenims.

10.8. dirba TPDRIS  (elektroniniu būdu vykdo teritorijų planavimo procesą).

10.9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, parengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;

10.10. priima ir konsultuoja interesantus teritorijų planavimo ir nesudėtingų statinių projektavimo klausimais;

10.11. paskyrus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;          

10.12. Viešųjų pirkimų skyriui parengia ir pateikia dokumentus pirkimo objektui apibūdinti (teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugai pirkti);

10.13. rengia, derina administracijos direktoriaus įsakymų projektus kompleksinio teritorijų planavimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo  klausimais;

10.14. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją;

10.15. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui savivaldybės vyriausiajam architektui.