Laima Kairienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 184, mob. tel. 8 620 24 601
El. paštas: laima.kairiene@alytus.lt
Kabinetas: 410

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. P-80

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

įsakymo Nr. DV-1075

 redakcija)

 

ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir tobulinti koordinuojamų Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą bei koordinuoti paskirtas švietimo sritis.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo vadybos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filosofijos, filologijos arba istorijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, sociologijos, socialinio darbo, psichologijos, edukologijos arba sporto krypties, arba fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos, chemijos, geografijos arba informatikos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą.

7. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

9. Gebėti:

9.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.4. dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

10.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

11.1. dirba skyriaus Švietimo organizavimo grupėje, dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio plano švietimo dalies projektą, Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus bei skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus, siekia, kad jie būtų įgyvendinti;

11.2. rengia švietimo projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį; konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas jų strateginių planų ir metinių veiklos planų, švietimo projektų rengimo klausimais, siekia, kad jiems būtų skirtas reikiamas finansavimas;

11.3. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo projektų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams, užtikrina, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;

11.4. kaupia ir teikia mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas, užtikrina, kad informacija būtų tiksli ir lengvai prieinama;    

11.5. koordinuoja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą, siekia kuo efektyvesnio jų darbo;  

11.6. koordinuoja šių švietimo sričių veiklos organizavimą ir tobulinimą visose savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia reikiamos švietimo kokybės:

11.6.1. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

11.6.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimas ir mokytojų atestacija;

11.6.3. psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams;

11.6.4. švietimo pagalba nelankantiems ugdymo įstaigų 5–6 metų vaikams ir jų tėvams;

11.6.5. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialusis ugdymas;

11.6.6. socialinės pedagoginės pagalbos teikimas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, maitinimo (taip pat ir nemokamo) organizavimas;

11.6.7. pedagoginės pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, mokyklos nelankantiems ir pabėgėlių vaikams, riboto mobilumo asmenims ir bedarbiams;

11.6.8. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aprūpinimas vadovėliais, literatūra, programomis ir kita dokumentacija, mokymo priemonėmis, baldais ir kt.

11.6.9. mokyklų bibliotekų veikla, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo  mokyklų apsirūpinimas vadovėliais, literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, dienynais ir kita mokykline dokumentacija, mokymo priemonėmis;

11.7. konsultuoja ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorius mokytojų atestacijos klausimais;

11.8. koordinuoja ir organizuoja kasmetinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių veiklos vertinimą;

11.9. dirba Alytaus miesto savivaldybės tarpinstitucinėje komandoje, kompleksiškai teikiančioje švietimo pagalbą, socialinę paramą, sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams);

11.10. organizuoja privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams;

11.11. Koordinuoja ES projektų, kitų projektų, programų įgyvendinimą skyriaus vedėjo įsakymu paskirtose savivaldybės švietimo įstaigose;

11.12. koordinuoja ikimokyklinio ugdymo įstaigų duomenų pateikimą švietimo valdymo informacinei sistemai;

11.13. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorius ir bendruomenes švietimo veiklos organizavimo klausimais, siekia kuo efektyvesnio švietimo įstaigų darbo;

11.14. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl koordinuojamų švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų:

11.14.1. steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

11.14.2. nuostatų (įstatų), jų pakeitimų ir papildymo tvirtinimo;

11.14.3. mokesčio dydžio nustatymo už teikiamą neformalųjį švietimą koordinuojamų įstaigų nuostatuose (įstatuose) reglamentuotas vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (būreliai, ekskursijos ir kitos paslaugos);  

11.14.4. pritarimo vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams ir neformaliojo švietimo programoms;

11.14.5. priėmimo į mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo ugdymo mokykloms nustatymo;

11.14.6. grupių, klasių komplektų ir pailgintos darbo dienos grupių skaičiaus mokyklose;

11.14.7. mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose;

11.14.8. lopšelių-darželių bei mokyklų-darželių darbo vasaros laikotarpiu;

11.15. rūpinasi neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimu mokinių atostogų metu koordinuojamose švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia kuo efektyvesnės veiklos;

11.16. organizuoja arba dalyvauja organizuojant koordinuojamų švietimo veiklos sričių miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą ir tinkamą renginių kokybę;

11.17. organizuoja koordinuojamų švietimo biudžetinių, viešųjų įstaigų ir mokomųjų dalykų mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą, suteikia reikiamą paramą jų metodiniams būreliams;

11.18. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktus;

11.19. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus švietimo veiklos organizavimo savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose klausimais, užtikrina, kad jiems bus atsakyta kompetentingai ir teisės aktų nustatytu laiku;

11.20. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai;

11.21. vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekia Savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.