Laima Kairienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 173, mob. tel. 8 620 24 601
El. paštas: laima.kairiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 5 langelis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-361

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei (perduotai savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijai įgyvendinti, rengti sutartis, metodinius ir vidaus teisės aktus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –  valstybinės (perduotos savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo - funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos arba edukologijos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas;

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilio" programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką likviduotų Alytaus miesto įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą:

11.1. savo kompetencijos klausimais priima asmenis, teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu;

11.2. konsultuoja ir teikia tarnybinę pagalbą likviduotų įmonių paskirtiems administratoriams, likvidatoriams, įmonių savininkams ir jų įgaliotiems asmenims archyvinių dokumentų rengimo, sutvarkymo, įforminimo, perdavimo į savivaldybės archyvą ir jų saugojimo terminų klausimais;

11.3. bendradarbiauja ir teikia tarnybinę pagalbą valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filialui, Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Alytaus apskrities archyvui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Alytaus skyriui apie Alytaus miesto likviduotų įmonių archyvus;

11.4. rengia ir teikia informaciją savivaldybės administracijos vadovams, skyriaus vedėjui, Buhalterinės apskaitos skyriui apie likviduotų įmonių saugyklų plotą, priimamų dokumentų ir bendrą saugomų dokumentų kiekį, dokumentus perdavusių likviduotų įmonių skaičių bei teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) dokumentų kiekį;

11.5. priima iš likviduotų įstaigų, įmonių dokumentus tolimesniam saugojimui miesto savivaldybės archyve, tikrina jų sutvarkymą, perduodamų dokumentų (bylų) apskaitos dokumentus;

11.6. rengia likviduotų įmonių dokumentų (bylų) perėmimo aktus ir išduoda archyvinių dokumentų perdavimo toliau saugoti pažymas;

11.7. kontroliuoja likviduotų įmonių saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui organizuoja jų atkūrimą;

11.8. patikrina likviduotų įmonių dokumentus pagal saugojimo terminus, rengia dokumentų bylų perdavimo ir nurašymo aktus;

11.9. iš nurašomų dokumentų (bylų) atrenka išliekamąją vertę turinčius dokumentus, sudaro naujas bylas ir užtikrina jų apskaitą;

11.10. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašus;

11.11. dalyvauja archyvinių dokumentų inventorizacijose;

11.12. nustatyta tvarka tvirtina iš likviduotų įmonių dokumentų archyvų išduodamų archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas;

11.13. kontroliuoja, kaip likviduotų įmonių administratoriai, likvidatoriai, įmonių savininkai ir jų įgalioti asmenys laikosi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų bei konsultuoja šių taisyklių praktinio pritaikymo klausimais.

11.4. teikia archyvinių pažymų, juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų įmonių veiklos dokumentų ir veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo paslaugą.

12. Rengia sutartis šios pareigybės kompetencijos klausimais.

13. Rengia metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

14. Tvarko savivaldybės interneto portalo likviduotų įmonių archyvų skiltį.

15. Kasmet derina dokumentų registrų sąrašus bei sudarytų bylų aprašus ir nurašomų bylų (dokumentų) aktus, teikia metodinę pagalbą įstaigoms ir įmonėms.

16. teikti metodinę pagalbą rengiant dokumentacijos planus ir užbaigtų bylų (dokumentų) apskaitos dokumentus bei parengtus suderinti.

17. Teikia asmenims informaciją, konsultacijas apie savivaldybės administracijos el. būdu teikiamas administracines paslaugas, susijusias su atliekamomis funkcijomis.

18. Pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

19. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai  pavaldus skyriaus vedėjui.