Laima Baliukonienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 141, mob. tel. 8 682 85 986
El. paštas: laimute.baliukoniene@alytus.lt
Kabinetas: 413
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 

2015  m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. DP-314-(4.26)

 

 TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Pareigybė –  karjeros  valstybės tarnautojas.

  2. Lygis – A.

  3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga – vykdyti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas dėl asmenų (šeimų), turinčių nuomos teisę išsinuomoti savivaldybės bendrabučių gyvenamąsias patalpas, skaičiuoti nuompinigius už savivaldybės materialiojo turto nuomą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – nuompinigių už savivaldybės  materialiojo turto nuomą skaičiavimo, asmenų, turinčių nuomos teisę išsinuomoti bendrabučių gyvenamąsias patalpas, sąrašų sudarymo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių  metų darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kainodarą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 11. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 11.1. sudaro ir tvarko asmenų, turinčių nuomos teisę į bendrabučių gyvenamąsias patalpas, sąrašus ir rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl jų tvirtinimo projektus;

11.2.  rengia Gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos sutartis ir jas registruoja gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių registre, sudaro ir tvarko gyvenamojo ploto bylas;

11.3. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo atliekamų funkcijų klausimais;

11.4. rengia Nuompinigių už savivaldybės  materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles;

11.5. skaičiuoja nuompinigių dydį už savivaldybės  materialiojo  turto nuomą;

11.6. organizuoja Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto, kuris parduodamas viešuose prekių aukcionuose, pradinės pardavimo kainos nustatymo komisijos posėdžius;

11.7. nagrinėja pagal kompetenciją asmenų pareiškimus, pasiūlymus  ir skundus,  rengia atsakymus į juos;

11.8. rengia siūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų savo atliekamų funkcijų klausimais;

11.9. konsultuoja ir teikia metodinę  pagalbą:

11.9.1. savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms savivaldybės materialiojo turto nuomos kainų  skaičiavimo  klausimais;

11.9.2. rengia operatyvinę informaciją apie savivaldybės įmonių, kuriose savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų akcijų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja savivaldybė, veiklą;

11.9.3. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, nuolat, ilgai ir trumpai saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus dokumentų bylas į savivaldybės administracijos archyvą;

11.9.4 . teikia duomenis apie per metus užbaigtų bylų skaičių;

11.10. dalyvauja komisijų, į kurių veiklą įtrauktas, veikloje;

11.11. rengia ir Vidaus ūkio skyriui teikia paraiškas dėl skyriui reikalingų raštinės reikmenų įsigijimo;

11.12. pildo skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

11.13. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

11.14. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus  savo funkcijoms vykdyti;

11.15. dalyvauja tarybos, komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo pavedimais nustatytas funkcijas savo kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.